പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ക്ലാര്‍ക്ക്/സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - അന്തിമ ഉത്തരവ്