പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - അന്തിമ പട്ടിക