പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ്