പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ ‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ്