പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ്