സ്ഥലം മാറ്റം - ക്ലാർക്ക്/സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - ഉത്തരവ്