സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II/ ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - ഉത്തരവ്