സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 
Edocs warning: syntax is wrong. - You missed the "path" parameter
Please read the documentation.

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഏറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്/ വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു. 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 3651
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks on Rs.14620 – 25280 – Orders issued 10-ആഗസ്റ്റ്-2015 4026
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.16180 –29180 – Orders issued. 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3829
By transfer appointment as I Grade Instructor in Mechanical Engineering 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3798
Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3925
By Transfer Appoinment as Lecturer in Computer Engineering 06-ആഗസ്റ്റ്-2015 3929
Transfer and posting of Workshop Superintendent(Polytechnics) 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 3782
Transfer of Clerk/Senior Clerk 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 3686
Transfer and posting of Tradesman - Orders Issued 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 4611
Transfer and Posting of Senior Superintendents 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 4078

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.