സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 
Edocs warning: syntax is wrong. - You missed the "path" parameter
Please read the documentation.

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജി ഐ എഫ് ഡി - സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി ഉത്തരവാകുന്നു 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 2947
Transfer and posting of Trade Instructors 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 2977
കണ്ണൂര് ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് /വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 2781
Transfer and posting of Head Accountant/Head Clerk 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 2900
Transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories- orders- issued 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 3100
O A No:1012/15 - Complied with - Orders issued 20-ആഗസ്റ്റ്-2015 3066
Transfer and Posting of Workshop Instructor - Automobile Engineering 19-ആഗസ്റ്റ്-2015 3017
By transfer appointment of Lecturer in Computer Engineering- erratum Orders- issued 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 3602
ഏറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്/ വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു. 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 2836
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks on Rs.14620 – 25280 – Orders issued 10-ആഗസ്റ്റ്-2015 3213
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.