ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
A Unique Research Oriented Training Program under FSDTC, GCE Kannur – 26 to 26th June 2018 20-06-2018 390
Short Term Training Programme on “Advances in NDT Methods for Flaw Detection” from July 9 to 14, 2018 organised by Department of Civil Engineering & Faculty and Staff Development Training Centre (FSDTC), College of Engineering Thiruvananthapuram 20-06-2018 336
Faculty and Staff Development Training Programme on “Advanced System Administration In Open Source Platform” - 19-23 March 2018– Department of Computer Science and Engineering, Govt. College of Engineering Kannur - Reg 13-03-2018 688
Short Term Training Programme on “Data Analytics and Machine Learning using R and Python” – 05 to 10 March 2018 – Department of Computer Science and Engineering, Government College of Engineering, Kannur – Reg 28-02-2018 634
Short Term Training Programme on “Advances in Manufacturing” – 05 to 09 March 2018 – Department of Mechanical Engineering, Government College of Engineering, Kannur – Reg 28-02-2018 617
Short Term Training Programme on “Finite Element Applications using ANSYS and ABAQUS” during 5th to 9th March 2018 – Department of Civil Engineering, Government College of Engineering Kannur - Reg 23-02-2018 548
STTP on “Modern Optimization Tools in Engineering” - February 26 to March 03, 2018 – Organised by Department of Electrical & Electronics Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 15-02-2018 662
Short Term Training Programme on “Information Security and Ethical Hacking”–19-24 February 2018 – Government College Of Engineering Kannur-Reg 01-02-2018 724
Short Term Training Programme on “Essentials of Prestressed Concrete Bridge Designs” from February 26- March3, 2018 – Organised by Department of Civil Engineering, College of Engineering, Trivandrum - Reg 25-01-2018 644
Short Term Training Programme on “Transistors to IoT” - 19 to 24 of February 2018 – Department of Electronics & Communication Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 19-01-2018 668

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.