ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

A Unique Research Oriented Training Program under FSDTC, GCE Kannur – 26 to 26th June 2018

The STTP is on “Energy Conversion Technologies for Future- Research Prospects" and scheduled during 25-29, June 2018.

The program is intended for the faculty who wish to do research in the area.

(Faculty who can guide a few research scholars are also welcome to attend the program).

The main attraction is that they will get guidance from TU Delft, Netherlands.

The program of 26th (On Carbon Neutrality initiatives) is scheduled at MSSRF (M S Swaminathan Research Foundation) Wayanad. Stay will be arranged at Wayanad on 25th night.

Eminent faculty from TU Delft, IITs and NITs will engage sessions.

 

Download Brochure from here

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.