ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Short Term Training Programme on “FIELD PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN (FPESD–2017)”-27 June 2017 to 01 July 2017-Organised by FSDTC and Coordinated by Department of Electrical & Electronics Engineering, Govt. College of Engineering Kannur-Reg 19-06-2017 3229
Short Term Training Programme on “Koha - Open Source Library Management System” - 27 June 2017 to 1 July 2017 - Organised by Faculty and Staff Development Centre, Government Engineering College, Thrissur - Reg 19-06-2017 2930
A Short Term Training Programme on “PRODUCT DEVELOPMENT OF AN IoT DEVICE” - Organised by Civil Department of College of Engineering Trivandrum from June 7 to 9, 2017 - Reg 02-06-2017 2970
Short Term Training Programme on “Coping with Occupational Stress : Tools and Strategies” - 20th to 25th March 2017 – Organised by Faculty and Staff Development Centre, Government College of Engineering, Kannur - Reg 15-03-2017 3069
Short Term Training Programme on “VMware-A live Training” - on March 13 to 17, 2017 – Organised by Department of CSE & FSDTC, Government College of Engineering Kannur - Reg 01-03-2017 3138
STTP on “Advances in Off Grid & Grid Tied Solar PV Systems” - 13 to 17 March 2017 – Organised by FSDTC & Co-ordinated by Department of Electrical and Electronics Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 16-02-2017 3384
Short Term Residential Training Programme on “Responsible Professionalism for Office Staff” 20th -23rd February, 2017 - CMI Provincial House, Thiruvallam – Organised by TPLC, Government Engineering college, Bartonhill - Reg 07-02-2017 3293
STTP on “Stress Management”- 13th to 17th February 2017 – Organised by HRD Centre, Government Engineering College, Thrissur - Reg 07-02-2017 3436
Short Term Training Program on “Free and Open Source Softwares (FOSS) in Engineering Education” - 16 to 20, January 2017 – Sponsored by DTE – Organised by Department of Computer Science and Engineering and FSDTC, GCE Kannur 03-01-2017 3760
Short Term Training Program on “LEADING CHANGE FOR SUSTAINABLE IMPACT & HANDS ON EXPERIENCE WITH PRIMA VERA” - 17 to 20,January 2017 – Organised by TPLC, Government Engineering College, Barton Hill 03-01-2017 3672

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.