ജെ സി ടി ഇ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Office of the Joint Controller of Technical Examinations( JCTE)

The State Board of Technical Education is to conduct all the Technical Examinations for the State and to award Certificates to the successful candidates. The State Board of Technical Education is empowered to frame the guidelines & directions for various examinations in accordance with the state-of-the-art of the technology by keeping the integrity of the Examinations.

Visit  www.tekerala.org

The Examination wing of the Technical Education Department has , shown remarkable improvement in all aspects including conduct of Examination , Evaluation in a timely manner and declaration of results . The results of the March 2013 Examination were published with in three weeks of the conduct of the last examination. The use of OMR sheets as the facing page of the answer books has remarkably helped in reducing the time of routine tasks such as false numbering , cross verification etc. and decreasing the errors substantially.

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.