നമ്പർ ജെ2-226/ 2018/ഉ. വി. വ - ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം(ജെ) വകുപ്പ് - മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് - 17/ 10/ 2018