ഹോം

പുതിയ വാർത്തകൾ

MCM Scholarship – Appointment of Computer Operator on contract basis - Reg
ബുധൻ, 28 മാർച്ച് 2018;
Hits : 3437
Read More...
Registration - IMG Training Programme Coordinator
വ്യാഴം, 22 മാർച്ച് 2018;
Hits : 882
Read More...
International Conference on “Control, Communication and Computing” - July 05...
വെള്ളി, 16 മാർച്ച് 2018;
Hits : 732
Read More...
Short Term Course on “Deep Learning and Applications” from 16th to 20th Apri...
തിങ്കൾ, 05 മാർച്ച് 2018;
Hits : 812
Read More...
Short Term Training Programme on “Data Analytics and Machine Learning using R ...
ബുധൻ, 28 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 820
Read More...
Short Term Training Programme on “Advances in Manufacturing” – 05 to 09 Ma...
ബുധൻ, 28 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 640
Read More...
Short Term Training Programme on “Finite Element Applications using ANSYS and ...
വെള്ളി, 23 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 700
Read More...
Faculty Development Programme on “Digital Signal Processing” - 26 February 2...
വെള്ളി, 02 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 1099
Read More...
 • Main Building DTE Kerala

  Main Building DTE Kerala

 • Fine Arts College Trivandrum

  Fine Arts College Trivandrum

 • Academic Master Plan
 • Government Engineering College Idukki, Painavu

  Government Engineering College Idukki, Painavu

 • Government Engineering College,Thrissur

  Government Engineering College, Thrissur

 • Government Polytechnic College, Kalamassery

  Government Polytechnic College, Kalamassery

 • Technical Higher Secondary School Vazhakkad
 • Technical Higher Secondary School Vazhakkad

  Technical Higher Secondary School Vazhakkad

 • Academic Master Plan - Presidential Address
 • TKM College of Engineering

  TKM College of Engineering

 • Spoken Tutorial (ST) programme, IIT Bombay
 • College of Engineering Trivandrum

  College of Engineering Trivandrum

 • RIT Kottayam

  RIT Kottayam

 • Main Building DTE Kerala
 • Main Building DTE Kerala
 • Government Polytechnic College Adoor

  Government Polytechnic College Adoor

സർക്കാർ വകുപ്പുതല ഉത്തരവുകളും, വകുപ്പുതല സർക്കുലറുകളും

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
01.01.2014 മുതല്‍ 31.12.2015 വരെ ഈ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പരിഷ്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 25-05-2018 136
ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം - സംബന്ധിച്ച് 23-05-2018 176
നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍റര്‍ - തസ്തിക മാറ്റം - പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‍കരണ ഉത്തരവ് - അഡ്വാന്‍സ് ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 18-05-2018 319
കേരള ടെക്നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സര്‍വീസ് സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍സ് (എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്) ഭേദഗതി പ്രൊപ്പോസല്‍ - യോഗ്യതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നത് - ഉപ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 17-05-2018 327
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks - Orders 16-05-2018 343
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 11-05-2018 181
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 10-05-2018 131
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendents – Orders 10-05-2018 284
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerk as Head Accountant/Head Clerks on 27800-59400 - Orders issued 09-05-2018 367
Transfer and Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store keeper/Chief Accountant on ₹30700-65400 – Order 09-05-2018 309
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Order 08-05-2018 383
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 04-05-2018 210
Gradation list of Lecturer in Commercial Practice/Lecturer in Commerce appointed during the period from 01.01.2009 to 31.12.2017 – Finalized - Order 03-05-2018 249
വാച്ച്‍മാന്‍ - ഇടുക്കി ജില്ല – തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 02-05-2018 284
കോഴിക്കോട് സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. സരളാക്ഷന്‍ കെ.ആറിനെ അഡ്‍മിനിസ്‍ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തസ്തികയുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കി - ഉത്തരവ് 28-04-2018 299
Polytechnic Stream – Examination March / April 2018 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Order 28-04-2018 208
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks – Orders 27-04-2018 567
Transfer and Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant – Orders 27-04-2018 463
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents – Orders 27-04-2018 508
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 26-04-2018 182
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 26-04-2018 162
By Transfer Appointment of Workshop Superintendents in Polytechnic Colleges – Appointed – Modified - Orders 25-04-2018 356
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി ദീപ്തി പി ദിവാകരന്‍ - കെ.എസ്.ആര്‍ ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്ത് - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 21-04-2018 330
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ. കെ. - കെ.എസ്.ആര്‍ ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്ത് - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 21-04-2018 282
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി രഞ്ചു കളരിക്കല്‍ - കെ.എസ്.ആര്‍ ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്ത് - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 21-04-2018 249
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ റേഷ്യോ പ്രൊമേഷന്‍ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് 20-04-2018 385
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 19-04-2018 242
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 19-04-2018 205
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 19-04-2018 204
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Con donation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 18-04-2018 202
Transfer and Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders 18-04-2018 471
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി റീന എസ്. - കെ.എസ്.ആര്‍ ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്ത് - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 17-04-2018 327
Ratio Promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.35700-75600 – Sanctioned - Orders 17-04-2018 378
Government Women’s Polytechnic College, Kozhikodu – Examination Concession allowed to Kumari Krishna P, FDGT Student – Sanctioned – Orders 13-04-2018 213
Government Women’s Polytechnic College, Kozhikodu – Examination Concession allowed to Kumari Ann Marie Jose, FDGT Student – Sanctioned – Orders 13-04-2018 156
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Con donation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned – Orders 13-04-2018 225
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Con donation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Order 10-04-2018 280
Polytechnic Students – Shortage Of Attendance – Condoned – Orders 06-04-2018 398
Conduct of Training Programme on “e-Vacancy Software” for officers of all the Institutions in Thrissur and Palakkad on 10/04/2018 at Govt. Engineering College, Thrissur – Officers Deputed - Orders 06-04-2018 301
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Con donation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned – Orders 06-04-2018 301
Polytechnic Students – Shortage Of Attendance – Condoned – Orders 05-04-2018 300
Polytechnic Stream – Examination March/April 2017 – Con donation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 05-04-2018 242
Polytechnic Students – Shortage Of Attendance – Condoned – Orders 05-04-2018 267
Polytechnic Students – Shortage Of Attendance – Condoned – Orders 05-04-2018 244
Image Chithra Rachana School – Examination – Concession allowed to Sri Akshay P Raj, 2017-19 batch KGCE in Fine Arts and Animation student – Sanctioned -Orders 04-04-2018 182
Image Chithra Rachana School – Examination – Concession allowed to Smt. Unnimaya, 2017-19 batch Centre, Govt. Polytechnic College Attingal – Sanctioned -Orders 04-04-2018 178
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 04-04-2018 261
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned – Orders 03-04-2018 290
Polytechnic Stream – Examination March/April 2018 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned – Orders 03-04-2018 242
By Transfer Appointment of Inspector of Industrial Schools – Appointed - Orders 03-04-2018 288
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 31-03-2018 328
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 31-03-2018 310
Shortage of Attendance – Second time - Con donation - Order 31-03-2018 294
അക്കൗണ്ടുകളുടെ റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 31-03-2018 302
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടിനെ വര്‍ക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്‍റ് വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 28-03-2018 429
ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് 1 : 1 : 1 അനുപാതത്തില്‍ റേഷ്യാ പ്രൊമോഷന്‍ അനുവദിച്ചതില്‍ ശമ്പള സ്കെയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരുത്തി - ഉത്തരവ് 28-03-2018 333
31.12.2012 വരെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/സമാന തസ്തികകളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ചതും ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‍കൂളിലെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായവരുമായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തി-ഉത്തരവ് 28-03-2018 509
സാങ്കേതികം വിദ്യാഭ്യാസം - 2203-00-108-99-00-34-03 പദ്ധതിയിതര ശീർഷകത്തിൽ അലോട്ട്മെന്റ് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 27-03-2018 352
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 27-03-2018 298
Women’s Polytechnic College, Thrissur – Ms. Kavya P.K., Fourth Semester Diploma in Computer Engineering – Readmission and Revision Change – Sanctioned – Orders 24-03-2018 223
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 24-03-2018 336
എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടേയും എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക്/എല്‍.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയെക്കാള്‍ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള ജീവനക്കാരുടേയും സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ 23-03-2018 469
ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള അറ്റന്‍റര്‍മാരായി തസ്തികമാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 22-03-2018 585
Transfer and Posting of Senior Superintendents – Order dated 29.01.2018 of the Hon’ble Kerala Administrative Tribunal in O.A. (EKM) No.244/2018 filed by Shri. Sivadasan Kulangarakandy - Compiled With – Orders 22-03-2018 406
Promotion and Posting to the Cadre of Senior Superintendent - Order 22-03-2018 453
കളമേശേരി പോളിടെക്നിക്ക് വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ. വി.എം. രാജശേഖരന്‍ - അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തത് - വേല വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് 21-03-2018 486
Polytechnic Diploma Programme (Evening) - Revision change from scheme 2010 to 2015 - Sanctioned-orders issued 20-03-2018 291
Polytechnic Diploma Programme - Permission to Re-admit the student under Revision 2015 scheme from 2010 Revision -Sanctioned-order issued 20-03-2018 237
By Transfer Appointment of Superintendent, Technical High School – Orders 19-03-2018 494
Polytechnic Diploma Programme –Revision Change from 2006 to 2010 – Sanctioned – Orders 17-03-2018 277
Polytechnic Diploma Programme – Swami Nityananda Polytechnic College, Kanhangad – Permission for change of Revision – Sanctioned – Orders 17-03-2018 238
Polytechnic Diploma Programme - KMCT Polytechnic College, Kozhikode – Change from 2010 to Revision 2015 and Re-admission – Sanctioned - Orders 17-03-2018 222
Shri. Jain Andrews, First Semester Civil Engineering Student of Carmel Polytechnic College, Alappuzha – Examination Concession Eligible to Physically Disabled – Sanctioned – Orders 15-03-2018 215
Sri. Arjun S, Sixth Semester Civil Engineering Student of Carmel Polytechnic College, Alappuzha – Exam related concession in the Diploma Supplementary Examination – Sanctioned – Orders 15-03-2018 244
വയനാട് ജില്ലാ -ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് /വാച്ച്മാൻ സ്ഥലമാറ്റവും തസ്തിക മാറ്റവും -തെറ്റ് തിരുത്തി -ഉത്തരവ് 14-03-2018 349
എന്‍.എസ്.ക്യു.എഫ്. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് - Internal/External എക്സാമിനര്‍മാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 09-03-2018 564
ഡ്രൈര്‍മാര്‍ക്ക് 1 : 1 : 1 അനുപാതത്തില്‍ റേഷ്യോ പ്രൊമേഷന്‍ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 09-03-2018 516
നിയമസഭാ ചോദ്യം-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പി എസ് സി മുഖേനയല്ലാതെയുള്ള നിയമനം സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് 07-03-2018 634
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകിയും ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ ക്ലാർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർക്ക് തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 05-03-2018 718
Select List For the Post of Senior Superintendent for the Year 2018 - Reg 03-03-2018 740
കേരള സംസ്ഥാന പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡന്‍സ് യൂണിയന്‍ 2017-18 സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസര്‍ നിയമനം ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 03-03-2018 452
Sree Rama Government Polytechnic College Triprayar – Polytechnic Diploma Programme – Change from Revision 2010 to Revision 2015 and re-admission – Sanctioned - Orders 28-02-2018 356
Polytechnic Diploma Programme - Permission to Re-admit the student under Revision 2015 Scheme from 2010 Revision – Sanctioned – Orders 28-02-2018 350
31.12.2016 വരെ ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ചു സേവനത്തില്‍ തുടരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷന്‍ / സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - അപാകത പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 28-02-2018 442
ശ്രീ. അനിൽരാജ്.എം, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്-റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 27-02-2018 529
Polytechnic Diploma Programme – JDT Islam Polytechnic College, Calicut - Permission to re-admit the student under Revision 2015 Scheme from 2010 Revision – Sanctioned - Orders 24-02-2018 279
Polytechnic Diploma Programme – K Karunakaran Memorial Model Polytechnic College, Mala - Permission to re-admit the student under Revision 2015 Scheme from 2010 Revision – Sanctioned - Orders 24-02-2018 252
Govt. Polytechnic College, Perinthalmanna – Akshay Aravind 4th Semester Mechanical Engineering – Institution Transfer to Sree Rama Govt.Polytechnic College, Trippayar – Sanctioned - Order 21-02-2018 322
E.K. Nayanar Model Polytechnic College, Kallissery – Polytechnic Diploma Programme – Change from Revision 2010 to Revision 2015 and Re-admission – Sanctioned - Orders 21-02-2018 331
Incentives for Ph.D Holders on the cadre Assistant Professors in Government Engineering Colleges – Advance Increments – Sanctioned – Orders 16-02-2018 662
Order dated 17/01/2018 of the Hon’ble Kerala Administrative Tribunal in OA(EKM) No. 05/2018 filed by Sri. Babu J., Workshop Foreman, Government Technical High School, Kanjirappally – Complied with – Orders 14-02-2018 637
കൈമനം ഗവണ്മെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കെമിസ്‌ട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ ശ്രീമതി. ക്ഷമ.വി.ദാസ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു - ഉത്തരവാകുന്നു 08-02-2018 920
ശ്രീ. ദീപു സി.പി., വാച്ച്മാന്‍ - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല – തസ്തികമാറ്റം റദ്ദ് ചെയ്ത് പകരം ശ്രീ. സന്തോഷ് പി., വാച്ച്മാന്‍ - തസ്തികമാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 08-02-2018 532
EKNM Polytechnic College Thrikaripur – Polytechnic Diploma Programme – Change from Revision 2010 to Revision 2015 and re-admission – Sanctioned – Orders 08-02-2018 348
Polytechnic Diploma Programme (Evening) – Revision Change from scheme 2010 to 2015 – Sanctioned - Orders 08-02-2018 419
ശ്രീ. ബിനോജ് എസ്., ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍, ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് , സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണ‍ൂര്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനര്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 07-02-2018 498
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് 06-02-2018 552
Ratio Based Higher Grade Promotion Sanctioned to Senior Superintendent on ₹40500-85000 - Order 05-02-2018 668
Posting of part-time State Programme Co-ordinator – NSS (Technical) Cell – Government Polytechnic College, Kalamassery – Sanction Accorded – Orders 05-02-2018 494
ഗവണ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് - ജൂനിയർ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർമാർക്ക് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഇൻ ടൈലറിങ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മേക്കിങ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ - തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകി - ഉത്തരവ് 05-02-2018 462
KGPTC Kozhikkode – Readmission and Revision change – Scheme 2010 to Scheme 2015 – Sanctioned – Orders 03-02-2018 359
Zero tolerance to corruption – Proactive disclosure under RTI Act – State Level Team – Constituted - Orders 31-01-2018 515
Government Polytechnic College, Kothamangalam – Appointment of Adjunct Faculty – Cancelled – Orders 31-01-2018 481
Government Polytechnic College, Kothamangalam – Appointment of Adjunct Faculty – Approved – Orders 27-01-2018 582
Sree Rama Government Polytechnic College, Triprayar – Appointment of Adjunct Faculty – Approved – Orders 27-01-2018 536
Government Polytechnic College, Kalamassery – Appointment of Adjunct Faculty – Approved – Orders 27-01-2018 510
Institution Transfer to GPTC Kaduthuruthi 24-01-2018 485
GPTC Kalamassery - Re-admission and Revision change scheme 2010 to scheme 2015 24-01-2018 424
GPTC Kalamassery - Re-admission and Revision change scheme 2010 to scheme 2015 24-01-2018 410
Institution Transfer to GPTC Manjeri 24-01-2018 607
Institution Transfer to GPTC Kalamassery - Jishnu.K 24-01-2018 418
40 - മത് സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കലോത്സവം - ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 23-01-2018 554
Polytechnic Students - Shortage of Attendance for the Third Time – Condoned - Orders 20-01-2018 482
Seethi Sahib Memorial Polytechnic College, Tirur – Re-admission and Revision Change from Scheme 2010 to 2015 – Sanctioned – Orders 18-01-2018 320
Government Polytechnic College, Kannur - Change from Revision 2010 to Revision 2015 and Re-admission - Sanctioned – Orders 18-01-2018 305
Fourth Semester Diploma in Commercial Practice – Re-admission and Revision Change from Scheme 2010 to 2015 – Sanctioned – Orders 18-01-2018 366
O.A. (EKM)-1171/2017 filed by Smt. Ambika P.K., Lecturer in Electronics, Government Polytechnic College, Kunnamkulam, Thrissur before the Hon’ble Kerala Administrative Tribunal – Complied with – Orders 18-01-2018 450
Polytechnic Diploma Programme – Permission for Re-Admission under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – in respect of Roobiya P.K., Civil Engineering – Sanctioned – Orders 17-01-2018 341
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക്- ഉത്തരവ് 17-01-2018 808
2018-19 അഖില കേരള ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‍ക്കൂള്‍ ശാസ്‍ത്രമേളയ്‍ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-01-2018 726
Permission for Re-Admission and Revision Change in respect of Sri. Jeswin M.J., S5 Mechanical Engineering Diploma Student – Sanctioned – Orders 12-01-2018 366
Training Programme on “STP–1057 – Empowerment Programme” for Workshop Instructor at IMG Thiruvananthapuram – 16/01/2018 to 19/01/2018 – Officers Deputed - Orders 12-01-2018 525
Polytechnic Diploma Programme – Re-admission and Revision change (from Revision 2010 to Revision 2015) in respect of Ms. Karthika T, S6 Civil Engineering Diploma Student – Sanctioned – Orders 10-01-2018 394
Polytechnic Diploma Programme - Permission to re-admit the student under Revision 2015 Scheme from 2010 Revision – Sanctioned – Orders 10-01-2018 325
Smt. Beegom Rehmath, Workshop Instructor in Electronics Engineering – Technical High School, Shornur – Leave Without Allowances - Orders 10-01-2018 373
GPTC Kasaragod - Fourth Semester Civil Engineering - Institution Transfer to Swami Nithyananda Polytechnic College, Kanhangad – Sanctioned – Orders 10-01-2018 389
ourney Sanction – Workshop on “Participation in Leadership & Management” under UKIERI Phase II scheduled to be conducted at SP College of Engineering, Mumbai from 12/01/2018 to 14/01/2018 – Sanction Accorded – Orders 10-01-2018 395
Journey Sanction - Short term course on “Marketing of Educational Service” & “Wireless and Mobile Communication” scheduled to be conducted at NITTR Bhopal from 22/01/2018 to 26/01/2018 & 12/02/2018 to 16/02/2018 – Sanction Accorded – Orders 10-01-2018 372
ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കടുത്തുരുത്തി - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ മെയിന്റനന്‍സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് - പുനഃപ്രവേശനം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 09-01-2018 425
Institution Transfer – Ms. Remya Raveendran, S4 Electronics Engineering, Govt. Women’s Polytechnic College, Kayamkulam to Government Polytechnic College, Vechoochira – Sanctioned – Orders 09-01-2018 265
Re-admission and Revision Change – Ms. Nivya Ravi, Sixth Semester Diploma in Commercial Practice – Sanctioned - Orders 09-01-2018 314
OA (EKM) -1170/2017 filed by Sri. Manoj Varghese, Lecturer in Electronics, Women’s Polytechnic College, Kottakkal, Malappuram of the Hon’ble Administrative Tribunal complied with - Orders 08-01-2018 473
03.01.2014 മുതൽ 31.12.2017 വരെ വകുപ്പിലുണ്ടായ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയുടെ ഒഴിവുകളിൽ 10% ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തസ്തിക മാറ്റം വഴി 1900-43600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം - ഉത്തരവ് 08-01-2018 545
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 06-01-2018 826
Re-admission and Revision change in respect of Akshay Joy and Ashik Dilip, Mechanical Engineering Students – Sanctioned – Orders 05-01-2018 298
Ms. Uma Uthaman, Sixth Semester Diploma in Commercial Practice – Readmission and Revision Change – Sanctioned - Orders 05-01-2018 290
Final Gradation List of Assistant Professors in Government Engineering Colleges appointed during the period from 01.09.2002 to 31.12.2010 – Addendum – Reg 04-01-2018 594
Smt. Veena P.R., Demonstrator in Electronics Engineering, SRGPTC Valapad on Leave without Allowance – Cancellation of un-availed portion – Re posting - Orders 03-01-2018 446
Transfer, Promotion and posting of of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks - Orders 03-01-2018 919
Institution Transfer – Government Polytechnic College, Neyyattinkara – Akshay Balakrishnan, Fourth Semester Electronics and Communication Engineering and Ameen A & Gopika Krishnan, Fourth Semester Computer Engineering – Sanctioned - Orders 29-12-2017 399
Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders 28-12-2017 815
Readmission and Revision change in respect of Sri. P.M. Binoy Kumar, Evening Diploma Student – Sanctioned - Orders 27-12-2017 393
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents – Order 23-12-2017 1071
Shri. Akhil N.A., Sixth Semester Civil Engineering (Part-Time), GPTC Perunthalmanna – Institution Transfer to MTI, Trissur – Sanctioned - Orders 22-12-2017 334
Sri. Ferose H., Demonstrator in Electronics Engineering – Government Polytechnic College, Mattannur – Extension of Leave Without Allowances – Sanctioned – Orders 22-12-2017 402
വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് -II/ഡെമോണ്‍സ്‍ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഗവണ്‍മെന്‍റ് ടെക്നിക്കല്‍ സ്‍കൂള്‍/ഡിപിഐ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഭേദഗതി ഉത് 21-12-2017 780
ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പാലക്കാട് - ഉണ്ണി കെ ജി യുടെ പുനഃ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് 18-12-2017 578
ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, പാലക്കാട് - റിവിഷന്‍ 15 ഈവനിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പുനഃപ്രവേശനം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 16-12-2017 531
Southern Region - Fashion Designing and Garment Technology Teachers – Onam Festival Allowance – 20% Sanction Accorded – Orders 14-12-2017 509
Conduct of Training Programme for Staff Advisors in Government Engineering Colleges on Capability Enhancement Training for Staff Advisors and HRD Cell Co-ordinators scheduled on 18/12/2017 to 22/12/2017 – Officers Deputed - Orders 14-12-2017 447
വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍, ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ,ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ തസ്തികയിൽ നിന്നും ഗവ. ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ / ഡി പി ഐ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ചു് - ഉത്തരവ് 14-12-2017 775
Bipin Varghese & Prince P Jose, S6 Semester Diploma in Computer Engineering – Re-admission and Revision Change Sanctioned - Orders 14-12-2017 314
ഡെമോണ്‍സ്‍ട്രേറ്റര്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റം - പരിത്യജിച്ച് - ഉത്തരവ് 13-12-2017 599
കായംകുളം വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്കിലേക്ക് സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌,വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്‌ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ലക്ച്ചറർ തസ്തികകൾക്ക് പകരം ഗസ്റ്റ് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു 12-12-2017 672
Polytechnic Students – Shortage of Attendance for the third time – Condoned – Orders 11-12-2017 496
Smt. Beegom Rehmath, Workshop Instructor in Electronics Engineering, Government Polytechnic College, Vennikulam – Re posting after the completion of Leave Without Allowances – Sanctioned – Orders 08-12-2017 443
Ms. Fousy K., Fourth Semester Diploma in Commercial Practice – Readmission and Revision Change – Sanctioned - Orders 06-12-2017 436
Al-Azhar Polytechnic College, Thodupuzha – Shri. Jithin A.R., Sixth Semester Mechanical Engineering – Readmission and Revision Change – Sanctioned – Orders 01-12-2017 430
GPTC Kothamangalam – Shri. Sujan S., Sixth Semester Civil Engineering (Part-Time) – Institution transfer to Central Polytechnic College, Thiruvananthapuram - Sanctioned – Orders 01-12-2017 343
ശ്രീ. സാം മാത്യു ജൂഡ് എന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിയ്‍ക്ക് എസ്.എം.എസ് പോളിടെക്നിക്കില്‍ നിന്നും കളമശ്ശേരി സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേയ്ക്ക് ആറാം സെമസ്റ്ററില്‍ പുനഃപ്രവേശനവും 2005 റിവിഷന്‍ മാറ്റവും നല്‍കി - ഉത്തരവ് 30-11-2017 472
Central Polytechnic College, Vattiyoorkavu – Sharook S., First Semester Computer Engineering – Examination concession eligible to the physically disabled students – Sanctioned - Orders 29-11-2017 445
Adjunct Faculty appointment in Polytechnic Colleges – Guidelines framed - Orders 29-11-2017 857
Appointment of Guest Faculty on Daily Wages as per the Workload – Permission Granted – Orders 29-11-2017 1006
31.12.2012 വരെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ അനുബന്ധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ടി.എച്ച്.എസ്-കളിലെയും പോളിടെക്നിക്കുകളിലെയും വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായവരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ 29-11-2017 643
Final Gradation List of Lecturers various branches in Polytechnic Colleges appointed during the period from 01.01.2005 to 31.12.2008 – Addendum – Reg 27-11-2017 728
പൊതു പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും താല്‍കാലിക വായ്പ / തിരിച്ചടയ്‍ക്കേണ്ടാത്ത വ്യവസ്ഥയില്‍ പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ - ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ധനപരമായ അധികാരം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് - ഭേദഗതി വരുത്തി - ഉത്തരവ് 27-11-2017 913
Polytechnic Students - Shortage of Attendance for the Third Time – Condoned - Orders 25-11-2017 392
Government Women’s Polytechnic College, Thiruvananthapuram – Examination Concession to the Hearing Impaired Students – Sanctioned – Orders 25-11-2017 497
GPTC Thrikkaripur – Vipina T., First Semester Application and Business Management – Examination Concession eligible for Physically Challenged Students – Sanctioned – Orders 23-11-2017 485
GPTC Kottayam – Abhijith K.P., Third Semester Mechanical Engineering – Examination Concession eligible for Physically Disabled Students – Sanctioned – Orders 23-11-2017 364
GPTC Neyyattinkara – Dipin Das V.P., First Semester Computer Application and Business Management – Examination Concession – Sanctioned – Orders 23-11-2017 364
ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ) നടപ്പാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-11-2017 528
ജീവനക്കാരുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ എം.ഐ.എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 21-11-2017 637
Transfer and Posting of Tradesman in Various Branches - Orders 20-11-2017 854
Gradation List of Candidates–To the Post of Lecturer/Workshop Superintendent-Orders 20-11-2017 788
തസ്തികമാറ്റം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ നിന്നും കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 17-11-2017 615
ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും വാച്ച്മാന്‍ മാരുടെ തസ്തികമാറ്റവും - കണ്ണൂര്‍ ജില്ല – പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് 17-11-2017 604
Polytechnic Colleges – Saturdays declared as working days – Compensation Off – Sanctioned – Orders 16-11-2017 625
Government Polytechnic Colleges – E-yantra (Robotics Lab) – Implementing the Scheme – Classification of Budget Provision - Orders 16-11-2017 405
01.01.2008 മുതല്‍ 31.12.2015 വരെ ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ - സംബന്ധിച്ച് 15-11-2017 817
New Schemes 2017-18 – Accreditation of Government Polytechnic Colleges - Reg 13-11-2017 674
Polytechnic Students - Shortage of Attendance - Condoned – Orders 10-11-2017 422
നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്‍തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികമാറ്റം - അപേക്ഷ പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് റിലിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 10-11-2017 760
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 09-11-2017 459
Minutes of the Technical Committee Meeting held on 07/11/2017 at the DTE’s Office 08-11-2017 778
Polytechnic Colleges-Condonation of Shortage of Attendance for the Second time Sanctioned - Order 06-11-2017 465
Polytechnic Students- Shortage of Attendance-Condoned for the Third Time – Orders 06-11-2017 395
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകിയും ടൈപ്പിസ്റ്റ് /ക്ലാർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റ്മാർക്ക് തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 06-11-2017 987
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 06-11-2017 800
Carmel Polytechnic College, Alappuzha - Examination Concession allowed to Shri. Arjun S., Sixth Semester, Civil Engineering Student – Sanctioned - Orders 04-11-2017 437
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 04-11-2017 467
Polytechnic Students- Shortage of Attendance-Condoned for the Third Time – Order Issued 04-11-2017 346
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 04-11-2017 461
S N Polytechnic College,Kottiyam – Gokul S G 1st Semester Electrical Engineering- Examination concessions eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 549
S N Polytechnic College,Kottiyam – Rahul R 3rd Semester Electronics Engineering- Examination concessions eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 551
Carmel Polytechnic College,Alapuzha - Examination concessions eligible to the Physically disabled students- sanctioned-orders 02-11-2017 635
SSM Polytechnic College,Tirur-Shri Abdul Rafeeh 3rd Semester Mechanical Engineering - examination concession to Physically disabled students- sanctioned-orders 02-11-2017 582
GPTC Ezhukone -Sajan John 3rd Semester Computer Hardware Engineering Examination - concession eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 469
Polytechnic Students – Shortage of Attendance for the second time – Orders 02-11-2017 589
ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും, വാച്ച്മാന്‍ മാരുടെ തസ്‍തികമാറ്റവും - കണ്ണ‍ൂര്‍ ജില്ല - ഉത്തരവ് 01-11-2017 628
2015-16 ല്‍ അഡ്‍മിഷന്‍ നേടിയ എം.ടെക് നോണ്‍ ഗേറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‍കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-11-2017 615
Civil Renovation Work of Play Ground – Government Technical High School, Cheruvathur – Administrative Sanction – Accorded - Orders 27-10-2017 687
എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം - ജീവനക്കാരുടെ സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - തിരുത്തലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - ഉത്തരവ് 27-10-2017 915
Polytechnic Students-Shortage of Attendance-Condoned for the Third time-Orders 25-10-2017 510
റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം - കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് - ഉത്തരവ് 25-10-2017 764
റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ഉത്തരവ് 25-10-2017 862
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഇന്‍സ്‍ട്രുമെന്‍റ് മെക്കാനിക്ക് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 25-10-2017 805
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 24-10-2017 544
ശ്രീ. അജയകുമാര്‍ ജി., ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ (ഓട്ടോമൊബൈല്‍) - ഗവണ്‍മെന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണ‍ൂര്‍ - ഒഴിവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പൂര്‍വ്വ തസ്‍തികയിലേക്ക് (ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍) മാറ്റി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 24-10-2017 761
Polytechnic Students-Shortage of Attendance-Condoned for the 3rd time-Orders 23-10-2017 737
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned for the Third Time – Orders 23-10-2017 695
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned for the Third Time – Orders 23-10-2017 568
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 21-10-2017 823
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 21-10-2017 845
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerk as Head Accountant / Head Clerk on Rs. 27800-59400 - Orders 21-10-2017 1100
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്‍തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്‍തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 21-10-2017 982
Provisional Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store keeper / Chief Accountant on Rs.30700-65400 - Orders 20-10-2017 1018
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 20-10-2017 890
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendent on Rs.40500 – 85000 - Orders 20-10-2017 748
Polytechnic Students–Shortage of Attendance–Condoned for the 3rd time – Orders Issued 20-10-2017 489
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 19-10-2017 573
Ratio Promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs. 35700-75600 – Sanctioned - Orders 19-10-2017 634
Training Programme for Principals and Head of Departments of all Government Engineering Colleges at Government Engineering College, Painavu, Idukki from 20/10/2017 to 22/10/2017 – Officers Deputed – Orders 16-10-2017 519
ശ്രീമതി. ബിന്ദു. പി.ആർ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 16-10-2017 665
Polytechnic Colleges – Condonation for the Second Time – Sanctioned – Orders 13-10-2017 697
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 13-10-2017 532
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ/ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ||/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻഗ്രേഡ് || /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ തസ്തികയിൽനിന്നും ഗവ. ടെക്. സ്കൂളുകളിൽ എൻജി.ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്|, പോളി /ഡി പി ഐ വർക്ക്ഷോപ് ഫോർമാൻ - സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് 13-10-2017 1059
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 13-10-2017 511
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 12-10-2017 563
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Reg 12-10-2017 1039
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 11-10-2017 694
Polytechnic Colleges – Condonation for the Second Time – Sanctioned – Orders 11-10-2017 631
Reversion from the Post of Senior Superintendent- Orders Issued 11-10-2017 696
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 10-10-2017 555
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 10-10-2017 589
Polytechnic Colleges – Condonation for the Second Time – Sanctioned – Orders 10-10-2017 617
Polytechnic Colleges – Condonation for the second time – Sanctioned - Orders 09-10-2017 792
ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ടൈം ഗാര്‍ഡനര്‍ ആയി തസ്‍തിക മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 04-10-2017 881
Institution Transfer- Ms.Shibina C V, 3rd Semester Computer Engineering, Residential Women’s Polytechnic College payyannur-Orders 04-10-2017 634
ആട്ടോമൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനര്‍ നിയമനം - ശ്രീ. ശ്രീരാജ് എസ്. - ഉത്തരവ് 28-09-2017 846
O.A No.1613/16 filed by Sri.Siju. K.S, Tradesman (Electronics)- Directions of Honorable Kerala Administrative Tribunal Compiled with- Orders 18-09-2017 1087
ഡി.റ്റി.ഇ - ഡി.പി - CAS പ്ലേസ്‌മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ - സംബന്ധിച്ച് 15-09-2017 1065
ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് മെക്കാനിക്ക് തസ്‍തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിന് യോഗ്യരായ ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്- കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ - ഉത്തരവ് 13-09-2017 949
Ratio Based Higher Grade Promotion Sanctioned to Senior Superintendent – Modified - Orders 31-08-2017 1258
Ratio Promotion of Trade Instructors – Modified - Orders 31-08-2017 1598
Polytechnic Colleges in Kerala – I Semester Diploma – Declaring Saturdays as Working Days – Modified – Orders 31-08-2017 1186
തസ്‍തിക മാറ്റം - ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അറ്റന്‍റര്‍മാരായി - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 25-08-2017 1313
Polytechnic Colleges in Kerala – I Semester Diploma – Declaring Saturdays as Working Days – Sanctioned – Orders 25-08-2017 943
ഇന്‍സ്‍പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്‍ട്രിയല്‍ സ്‍കൂള്‍ തസ്‍തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സ്‍പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ പ്രകാരം അര്‍ഹരായവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക - സംബന്ധിച്ച് 24-08-2017 904
Final Seniority List of candidates who acquired B.Tech and other qualification to be considered for appointment by-transfer to the post of Lecturer, Workshop Superintendent, THS Superintendent up to 31.12.2016-Erratum- Orders 24-08-2017 1142
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്‍തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്‍തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 23-08-2017 1249
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendents on Rs.40500-85000 - Orders 22-08-2017 861
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ‍ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്‍തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്‍തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച് 19-08-2017 1160
തസ്‍തിക മാറ്റം - ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള സ്‍കെയിലില്‍ അറ്റന്‍റര്‍മാരായി - ഉത്തരവ് 19-08-2017 1010
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ‍ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്‍തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്‍തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 18-08-2017 1056
2016-17 ലെ ആള്‍ കേരള ഇന്‍റര്‍ പോളിടെക്നിക്ക് ആര്‍ട്സ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ വിജയികളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ്‍മാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 18-08-2017 684
Ratio Promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.35700-75600 – Sanctioned - Orders 17-08-2017 886
Provisional Promotion of Clerk to Senior Clerk and Cadre Change of Typist as Senior Clerk (Modified List) 09-08-2017 1226
28.11.2015 മുതൽ 01.11.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക്/ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്‌തികയിൽ നിന്നും താത്കാലിക ഉദ്യോഗകയറ്റം/ തസ്തിക മാറ്റം - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 09-08-2017 920
ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ/ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് || - ടെക് സ്റൈറൽ ടെക്നോളജി -തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - ഉത്തരവ് 09-08-2017 1005
ശ്രീ .വി.ആർ .ഗിരീഷ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ - അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയുടെ പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 07-08-2017 954
Admission to Lakshadweep Quota - student sponsored by the Union Territory of Lakshadweep – admission permitted - reg 07-08-2017 773
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks – Modified - Orders 07-08-2017 1006
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks – Orders issued 05-08-2017 1067
Provisional Promotion of Head Accountant / Head Clerks as junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant - Orders issued 05-08-2017 1065
Polytechnic Stream – Institution Transfer – Shri. Tim J Thomas, 5th Semester Mechanical Engineering, GPTC Kottayam - Sanctioned Orders 04-08-2017 633
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - തിരുവനന്തപുരം, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സര്‍ക്കാര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ ആയ ശ്രീമതി രഹനാത്ത് എഫ്. നെ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പറായി - ഉത്തരവ് 04-08-2017 789
Polytechnic Stream – Institution Transfer – Sanctioned Orders 03-08-2017 815
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ബഷീർ .എൻ . ഗവെർന്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ -ശൂന്യ വേതനവധിയ്ക്കു ശേഷം -പുനർനിയമനം നൽകി -ഉത്തരവ് 03-08-2017 707
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - പാര്‍ട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരായി - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 03-08-2017 783
Polytechnic Admission 2017-18 – Admission to Lakshadweep Quota – Student Sponsored by the Union Territory of Lakshadweep – Admission Permitted - Reg 03-08-2017 669
ക്യു.ഐ.പി. പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ക്ക് നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ചും - ഉത്തരവ് 01-08-2017 784
ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനര്‍ നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ഉത്തരവ് 01-08-2017 787
Gradation list of candidates who acquired B. Tech and other qualification considered for appointment by transfer to the post of Lecturer in Polytechnic/Workshop Superintendent/Superintendent in Technical High Schools up to 31-12-2016–Finalized–Orders 01-08-2017 912
Provisional Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.30,700 – 65,400 – Orders 01-08-2017 958
ശ്രീ. സ്റ്റീവൻസ് ജോസ് വാച്ച്മാൻ , ശ്രീ. ദേവദാസ്.ടി.ബി, വാച്ച്മാൻ - ശൂന്യവേതനാവധി കഴിഞ്ഞു - പുനർനിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 01-08-2017 721
Workshop for Staff Advisors in Govt. Engineering colleges - orders issued 01-08-2017 741
റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ഉത്തരവ് 31-07-2017 907
Provisional Promotion of Clerk / U.D. Typist as Senior Clerk in the vacancies occurred during the period from 28.11.2015 to 01.11.2016 as per result of the Department Test held up to January 2016 - Orders 31-07-2017 981
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 31-07-2017 886
പൊതു പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും താല്‍കാലിക വായ്‍പ / തിരിച്ചടയ്‍ക്കേണ്ടാത്ത വ്യവസ്ഥയില്‍ പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ - ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ധനപരമായ അധികാരം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നല്‍കി - ഉത്തരവ് 31-07-2017 958
അസിസ്റ്റന്റ് കുക്കുമാർക് ഹെഡ് കുക്കായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി-ഉത്തരവ് 28-07-2017 699
Private Industrial School – Southern Region – Provisional Sanction for the continuance of Recognition from 2017-18 to 2018-19 – Sanction Accorded - Orders 26-07-2017 593
ശ്രീ. ജിലേഷ് എം.പി., കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനര്‍നിയമനം - ഉത്തരവ് 26-07-2017 734
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരായി - ഉത്തരവ് 26-07-2017 760
Polytechnic Admission 2017-18 – Admission to Lakshadweep Quota – Students Sponsored by Union Territory of Lakshadweep – Admission Permitted - Reg 25-07-2017 578
സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാരുടെ ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനര്‍നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും - ഉത്തരവ് 25-07-2017 833
കണ്ണൂർ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും പ്ലംബിംഗ് /ഹൈഡ്രോളിക്‌സ് ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രുക്ടർ തസ്തിക ജീവനക്കാരനടക്കം വയനാട് സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേയ്ക്ക് താൽകാലികമായി പുനർ വിന്യസിച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24-07-2017 820
Establishment of Material Testing Centres in Five Polytechnic Colleges – Administrative Sanction – Accorded – Orders 22-07-2017 864
Education - Technical - Final Inter-se Seniority List of Trade Instructors Grade II appointed during the period from 01.01.2008 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 20-07-2017 875
എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 20-07-2017 950
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം-ജീവനക്കാര്യം-ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച 05.07.2017 ലെ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച് 20-07-2017 951
Education-Technical-Order on OA-(EKM)935/2017 filed by Sri.Babu.K.R, trade instructor technical high school vadakara kozhikode before the Hon’ble Administrative Tribunal-compiled with-orders issued 19-07-2017 658
ക്യു ഐ പി പ്രവേശന ഉത്തരവ് 18-07-2017 775
Education-Technical-Polytechnic Stream- Re-admission under Revision 2015 scheme sanctioned-orders issued 18-07-2017 603
Education-Technical-Polytechnic Diploma Programme – change from Revision 2015 to Revision 2010 Re-admission- sanctioned-orders issued 18-07-2017 582
Education-Technical-Polytechnic Diploma Programme – Permission to re-admit students under Revision 2015 scheme from 2010 Revision sanctioned-orders issued 18-07-2017 574
Education-Technical-Polytechnic Stream – Permission for re-admission under Revision 2015-sanctioned-orders issued 18-07-2017 647
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ സർജെന്റ് തസ്തികയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക ഗ്രഡേഷൻ/സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 17-07-2017 642
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 31.12.2016 വരെ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച സേവനത്തിൽ തുടരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക ഗ്രഡേഷൻ/സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 17-07-2017 636
Education-Technical-Government Polytechnic College, Vennikulam-revision change and Re-admission-sanctioned-order issued 15-07-2017 678
വിദ്യാഭ്യാസം -സാങ്കേതികം - ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 14-07-2017 927
Education-Technical-Polytechnic Diploma Programme – permission for re-admission under Revision 2015 from Revision 2010 – sanctioned – order issued. 14-07-2017 576
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം - ഫുൾടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾടൈം ഗാർഡനെർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 14-07-2017 682
വിദ്യാഭ്യാസം-സാങ്കേതികം-ശ്രീ.മിനി കോശി , അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ , സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ക്യു ഐ പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് സർവീസിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 14-07-2017 665
വിദ്യാഭ്യാസം-സാങ്കേതികം-ശ്രീ.ജിനേഷ്.എൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ , മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ക്യു ഐ പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് സർവീസിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 14-07-2017 631
വിദ്യാഭ്യാസം-സാങ്കേതികം-ക്യു ഐ പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച ബിന്ദു പി വി- സർവീസിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 14-07-2017 602
Polytechnic Diploma Programme - Change from Revision 2015 scheme to Revision 2010 scheme - and Re-admission – Sanctioned – Orders 13-07-2017 1258
Polytechnic Diploma Programme - Permission to Re-admit Students under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned – Orders 13-07-2017 586
Polytechnic Diploma Programme - Re-admission and Revision change from Revision 2010 scheme to Revision 2015 scheme – Sanctioned – Orders 13-07-2017 682
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission and Revision Change under Revision 2015 Scheme – Sanctioned – Orders 12-07-2017 749
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 Scheme – Sanctioned – Orders 12-07-2017 680
Polytechnic Diploma Programme – IPT & GPTC Shoranur – Change from Revision 2010 to Revision 2015 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 741
Polytechnic Diploma Programme – Government Polytechnic College, Kalamassery – Change from Revision 2010 to Revision 2015 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 566
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 544
Polytechnic Diploma Programme – Government Polytechnic College, Thottada, Kannur – Change from Revision 2010 to Revision 2015 and Re-admission – Sanctioned – Orders 12-07-2017 572
Polytechnic Diploma Programme - Permission to Re-admit Students under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 668
Polytechnic Diploma Programme – Government Polytechnic College, Thrikkaripur – Change from Revision 2010 to Revision 2015 and Re-admission – Sanctioned – Orders 12-07-2017 590
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 626
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned – Orders 12-07-2017 501
Polytechnic Diploma Programme - Permission for Re-admission and Revision change under Revision 2015 Scheme – Sanctioned - Orders 12-07-2017 619
ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച 05.07.2017 ലെ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച് 11-07-2017 852
ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരിയെ ഫുള്‍ടൈം വാട്ടര്‍വുമണ്‍ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 11-07-2017 669
Institution Transfer – Shri. Abin T.S., Fifth Semester Mechanical Engineering (Evening Diploma), GPTC Kottayam – Sanctioned - Orders 10-07-2017 664
ശ്രീമതി ഷൈനി എ.പി., അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗിന്‍റെ ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനപ്രവേശനവും ശ്രീ. സുകേഷ് എ. യുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും അംഗീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 07-07-2017 738
ശ്രീ. നിജു മുഹമ്മദ്, അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് - ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് - സര്‍വീസില്‍ പുനപ്രവേശിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് 07-07-2017 671
Institution Transfer – Shri. Midhun P.D., Sixth Semester Electrical Engineering (Evening Diploma), Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Sanctioned - Order 07-07-2017 559
Training Programmes at NITTR, Chandigarh from 24/07/2017 to 28/07/2017 – Journey Sanction – Accorded - Orders 06-07-2017 909
01.04.2014 മുതല്‍ 31.12.2015വരെ കാലയളവില്‍ നിയമിതരായ പാര്‍ട്ട്-ടൈം ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ - ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 06-07-2017 688
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ജി.ഐ.എഫ്.ഡി ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 06-07-2017 672
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിന്നും ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 05-07-2017 1174
Conduct of Training Programme STP-1037 – the Orientation Training Programme for Clerk, Sr. Clerk, Head Clerk/Head Accountant – Deputed - Orders 05-07-2017 752
Deputation of higher studies to undergo Ph.D/M.Tech/60 days pre-Ph.D programme under Quality Improvement Programme (QIP) 2016-17 – Teachers of Government/Aided Engineering Colleges - Orders 04-07-2017 884
Polytechnic Stream – Institution Transfer – Sanctioned Orders 04-07-2017 782
Polytechnic Students – Shortage of Attendance - 3rd time Condoned – Orders 01-07-2017 717
Training Programme on Accreditation cum SAR filling scheduled at CPT, Trivandrum from 01.07.2017 and 02.07.2017 - Officers Deputed – Orders 30-06-2017 758
Ratio Promotion of Trade Instructors – Sanctioned - Orders 30-06-2017 1086
ഗവ: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ്‌ - ജൂനിയർ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർമാർക്ക് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഇൻ ടൈലറിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ് മേക്കിങ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ - തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 30-06-2017 782
Polytechnic Stream – Institution Transfer – Sanctioned - Orders 29-06-2017 682
തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ നിന്നും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ (ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 27-06-2017 893
Conduct of Induction Training Programme for the Second Batch of Lecturers in Govt. Polytechnic Colleges – Scheduled on 26/06/2017 to 01/07/2017 at Directorate of Technical Education – Officers Deputed - Orders 22-06-2017 886
Conduct of Induction Training Programme for Lecturers in Govt. Polytechnic Colleges – Scheduled on 19/06/2017 to 24/06/2017 at Directorate of Technical Education – Officers Deputed - Orders 15-06-2017 1210
Placement under Career Advancement Scheme to Assistant/Associate Professors in Government Engineering Colleges – Erratum - Orders 15-06-2017 1013
01.04.2006 മുതല്‍ 31.12.2007 വരെ ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ - സംബന്ധിച്ച് 14-06-2017 1174
കേരള പോളിടെക്നിക് കോളേജ് സ്‍പോര്‍ട്സ് അസോസിയേഷന്‍ - കൂടുതല്‍ കായിക മല്‍സര ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ - വിദഗ്‌‍ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 12-06-2017 962
ശ്രീ. മൊഹിയുദ്ദീന്‍ കുട്ടി യു.എസ്. - ട്രേഡ്സ്‍മാന്‍ (ഫിറ്റിംഗ്) - ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‍കൂള്‍ വണ്ണപ്പുറം - 8 വര്‍ഷത്തെ സമയബന്ധിത ഹയര്‍ ഗ്രേഡും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍, വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 09-06-2017 993
ഐ.എം.ജി. ട്രെയിനിംഗ് 2017-18 (എസ്.റ്റി.പി 1036) – ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് - 2017 ജൂണ്‍ 12 മുതല്‍ 16 വരെ - ഐ.എം.ജി. റീജിയണല്‍ ഓഫീസ്, കാക്കനാട്, കൊച്ചി - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 08-06-2017 960
Guidelines for appointment of Guest Trade Instructor and Tradesman in Government Polytechnics - Orders 03-06-2017 1747
Placement under Career Advancement Scheme to Assistant/Associate Professors in Government Engineering Colleges - Orders 03-06-2017 1317
എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകുന്നതിന് ക്ലാസ് 4 ജീവനക്കാരുടേയും എൽഡി ക്ലാർക്ക്/എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കാൾ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള ജീവനക്കാരുടേയും സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്-കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ-സംബന്ധിച്ച് 02-06-2017 1109
Guidelines for the appointment of Non-Engineering Lecturers and Assistant Professors in Polytechnic Colleges on contract basis - Orders 01-06-2017 1273
ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയില്‍ നിന്നും വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്‍ട്രേറ്റര്‍ (പോളിമര്‍ ടെക്നോളജി) തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം - ഉത്തരവ് 01-06-2017 1001
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഇന്‍സ്‍ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 01-06-2017 1008
Final Inter-se Seniority List of Trade Instructors Grade II appointed during the period from 01.01.2008 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 31-05-2017 1094
01.01.2014 മുതൽ 31.12.2015 വരെ ‌ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ - സംബന്ധിച്ച് 29-05-2017 1061
‌എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകുന്നതിന് ക്ലാസ് 4 ജീവനക്കാരുടേയും എൽഡി ക്ലാർക്ക്/എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കാൾ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള ജീവനക്കാരുടേയും സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്-കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ-സംബന്ധിച്ച് 29-05-2017 1112
Polytechnic Students-Shortage of Attendance - Condoned - Orders 27-05-2017 683
Order on OA-1521/2016 filed By Sri.Saji Kalliyode and others Trade Instructor, GEC Barton Hill, Thiruvananthapuram before the Hon'ble Administrative Tribunal -complied with - Orders 25-05-2017 879
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി നമ്യ പി. യുടെ - അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധി റദ്ദു ചെയ്തു - ലക്ചറര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 25-05-2017 718
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഡെമോണ്‍സ്‍ട്രേറ്റര്‍ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി - കേരള അഡ്മിനിസ്‍ട്രേറ്റിവ് ട്രിബൂണലിന്‍റെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് 25-05-2017 979
Faculty and Staff Development Training Centre – Training programmes to be conducted for the year 2017-18 – Administrative Sanction – Granted - Orders 24-05-2017 826
ഗവ: കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ - സൂപ്രണ്ടിന്റെ പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 10-05-2017 960
Appointment of Assistant Professors on contract basis in Govt Engineering Colleges - Norms for the appointment - sanctioned - modified - orders issued 08-05-2017 3196
Polytechnic Students - Shortage of Attendance - Condoned - Orders 28-04-2017 955
Guidelines for Appointment of Lecturers in Polytechnic Colleges on Contract Basis – Sanctioned - Orders 28-04-2017 4456
Polytechnic Stream - Examination March/April 2017 - Condonation of Shortage of Attendance - Second Time - Orders 28-04-2017 810
Training Programme – PGDeG Alumni – Interaction and Feedback Session at IMG - Orders 27-04-2017 845
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 26-04-2017 807
Polytechnic Stream- Examination March/April 2017-Condonation of shortage of attendance - Second Time - Orders issued 22-04-2017 874
ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷന്‍ - ശ്രീമതി. ഗിരിജ റ്റി., ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍, ഗവണ്‍മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ്, ഹരിപ്പാട് - ഉത്തരവ് 20-04-2017 977
Polytechnic Stream – Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 20-04-2017 788
Polytechnic Stream – Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 20-04-2017 709
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Third Time – Condoned - Orders 19-04-2017 775
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ശ്രീമതി. ഗൗരി സി.എച്ച്., സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഗവണ്‍മെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കാസര്‍ഗോഡ് - ഉത്തരവ് 17-04-2017 833
Polytechnic Stream – Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time - Condoned - Orders 12-04-2017 773
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 12-04-2017 737
Conduct of Training Programme in SPARK on 18.04.2017 and 19.04.2017 – Officers Deputed - Orders 12-04-2017 791
Polytechnic Stream – Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 11-04-2017 785
Final Inter-se Seniority List of Trade Instructors Grade II appointed during the period from 01.01.2008 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 06-04-2017 1201
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 05-04-2017 956
Polytechnic College Students – Shortage of Attendance – Condoned - Orders 03-04-2017 845
Final Gradation List of Tradesman advised by the Kerala PSC/appointed by "By transfer"/appointed through dying in harness during the period from 01.01.2010 to 31.12.2011 - Addendum - Reg 01-04-2017 1284
Gradation list of candidates who acquired B.Tech and other qualification considered for appointment by transfer to the post of Lecturer in Polytechnic/Workshop Superintendent/Superintendent in Technical High Schools upto 31.07.2016 – Finalised - Orders 31-03-2017 1189
Final Seniority List of Workshop Instructors/Demonstrators/Instructor Gr.II/Draftsmen Gr.II in various trades appointed up to 31.12.2012 and eligible for promotion as Workshop Foreman in Technical High Schools - Erratum - Reg 31-03-2017 1048
Final Seniority List of Workshop Instructors/Demonstrators/Instructor Gr.II/Draftsmen Gr.II in Mechanical Engineering appointed up to 31.12.2012 and eligible for promotion as Workshop Foreman in Polytechnic Colleges - Addendum – Reg 31-03-2017 821
Polytechnic Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned - Orders 30-03-2017 992
ഗവണ്‍മെന്റ് കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഏറ്റുമാനൂര്‍ - സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ അധിക ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 28-03-2017 768
സ്ഥലംമാറ്റം - ശ്രീമതി. ശാന്തകുമാരി പി.കെ., പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ - ഉത്തരവ് 28-03-2017 881
Polytechnic Programme – Examination March/April 2017 – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Condoned – Orders 25-03-2017 781
Final Seniority Lists of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr. II/Draftsman Gr. II appointed up to 31.12.2012 and eligible for promotion to Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/Technical High Schools - Addendum - Reg 21-03-2017 1151
ഗവണ്‍മെന്റ് കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഏറ്റുമാനൂര്‍ - സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ അധിക ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-03-2017 798
ഇന്റര്‍‍ പോളിടെക്നിക്ക് കലോത്സവം 2017 – ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചുള്ള - ഉത്തരവ് 08-03-2017 1217
Promotion to the post of Trade Instructor Gr.II from the category of Tradesman – Orders - Reg 06-03-2017 1624
Final Seniority List of Workshop Instructor/Demonstrator/Draftsman Gr. II/Instructor Gr. II in various trades appointed up to 31.12.2012 and eligible for promotion as Workshop Foreman in Polytechnic Colleges - Erratum - Reg 04-03-2017 1244
Final Inter-se Seniority List of Trade Instructors Grade II appointed during the period from 01.01.2008 to 31.12.2015 – Addendum – Reg 04-03-2017 1337
English Proficiency Training Programme – SITTR – at Regional Institute of English of South India (RIESI), Banglore – Journey Sanction- Accorded - Orders 02-03-2017 1018
Polytechnic Diploma Programme – Permission to Re-Admit the Students under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned - Orders 01-03-2017 771
Shri. Anish K John, Assistant Professor in Mechanical Engineering- Completion of deputation- reposted -orders issued 27-02-2017 899
Conduct of Training Programme in SPARK on 15.02.2017 and 16.02.2017 – Officers deputed - Orders 10-02-2017 1364
Conduct of Residential Training Programme for Faculty Members of Government Engineering Colleges – Scheduled on 13.02.2017 to 17.02.2017 at CMI Provincial House, Thiruvallam, Trivandrum – Officers - Deputed – Orders 07-02-2017 1245
Training Programmes at NITTR, Chandigarh – Journey Sanction – Accorded Orders 06-02-2017 1352
Conduct of Training Programme in SPARK on 09.02.2017 and 10.02.2017 – Officers Deputed - Orders 04-02-2017 1220
Shri. Muhammed Habeeb, Trade Instructor (Electrical) – Availed LWA for employment abroad – Request for rejoining duty – Permission accorded - Orders 02-02-2017 1086
Placements under Career Advancement Scheme to Assistant/Associate Professors in Government Engineering Colleges - Orders 28-01-2017 1677
Promotion to the post of Trade Instructor Gr.II from the category of Tradesman - Orders 28-01-2017 1840
Conduct of Training Programme in SPARK on 23.01.2017 and 24.01.2017 – Officers Deputed - Orders 21-01-2017 1248
വാച്ച്മാനെ ഓഫീസ്സ് അറ്റൻഡന്റായ തസ്തിക മാറ്റം / വാച്ച്മാൻറ്റെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 21-01-2017 1427
Polytechnic Colleges – Diploma – Institution Transfer - Orders. 19-01-2017 1502
STP Training Programme – Computer Training in Office Automation – Conducted by Institute of Management in Government, Thiruvananthapuram on 16th to 20th January 2017 – Officers Deputed - Orders 13-01-2017 1218
Implementation of Scholar Support Programme in Technical High Schools - Guidelines 11-01-2017 1546
Polytechnic Diploma Programme – Permission to Re-Admit the Students under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned - Orders 09-01-2017 1318
Final Gradation List of Tradesman in various trades appointed during the period from 01.01.2014 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 05-01-2017 1825
Final Gradation List of Tradesmen in various Trades appointed during the period from 01.01.2010 to 31.12.2011 - Addendum - Orders 04-01-2017 1659
Final Gradation List of Tradesman in various trades appointed during the period from 01.01.2014 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 03-01-2017 1837
Conduct of Orientation Programme for the First Year Staff Advisors of Engineering Colleges - 4th January 2017 to 6th January 2017 – Staff Deputed – Orders 28-12-2016 1382
Final Seniority List of Workshop Instructors/Demonstrators/Instructor Grade II/Draftsmen Grade II appointed up to 31/12/2012 and eligible for promotion to the post of Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/Technical High Schools - Addendum - Orders 24-12-2016 2059
Polytechnic Diploma Programme - Revision 2015 – Permission to Re-admit the Students - Reg 23-12-2016 1341
List of Staff Advisors of First Year Students of Engineering Colleges selected for the Orientation Programme – 21 to 23 December 2016 – at Directorate of Technical Education, Thiruvananthapuram 19-12-2016 1575
Transfer and Promotion to the post of Engineering Instructor/Draftsman Gr I in Technical High Schools and Workshop Foreman in Polytechnic Colleges - Orders 19-12-2016 1745
ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലില്‍ അറ്റന്റര്‍മാരായി മാറ്റ നിയമനം നല്‍കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന - ഉത്തരവ് 16-12-2016 1879
Polytechnic Diploma Programme – Permission to Re-admit the Students under Revision 2015 Scheme - Reg 16-12-2016 1306
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ ലൈസന്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയുടെ മേല്‍നോട്ടം - ശ്രീ. ടി.സി.ജോര്‍ജ്ജ്, ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്, ഗവ: ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍, ഇലഞ്ഞി -കാലാവധി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ചുമതലകളില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 13-12-2016 1391
Provisional Promotion in the cadre of Senior Superintendent, Junior Superintendent and Head Accountant - Cancelled Orders 09-12-2016 1735
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountants/Head Clerks - Orders 05-12-2016 1856
Transfer and Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders 05-12-2016 1637
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 05-12-2016 1650
Final Seniority List of Workshop Instructor/Demonstrator/Draftsman Grade II/Instructor Grade II in Mechanical Engineering appointed up to 1/12/2012 and eligible for promotion to Workshop Foreman in Polytechnic Colleges - Erratum 01-12-2016 1824
Final Seniority List of Workshop Instructor and allied posts in various trades appointed up to 31/12/2012 for promotion to Workshop Foreman in Technical High Schools - Addendum - Orders 01-12-2016 1657
Polytechnic Diploma Programme - 2015 Revision - Permission to re-admit the student under Revision 2015 scheme 25-11-2016 1584
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering – Orders 25-11-2016 1831
Incentive for Ph.D holders on the cader of Lectures in Government Enginnering Colleges-Advance Increments-Sanctioned Orders 16-11-2016 1935
Hearing Impaired Student - Shri. Amal R Sathyan, First Semester Civil Engineering Student - JDT Islam Ploytechnic College, Kozhikode - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 15-11-2016 1316
Exam related concessions to Diploma Courses in Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 09-11-2016 1632
Hearing Impaired Student - Shri. Rahul R.A., Sree Narayana Polytechnic College, Kottiyam - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 09-11-2016 1504
Hearing Impaired Student - GPTC Ezhukone - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 09-11-2016 1407
Training Programmes at NITTR Kolkata - Journey Sanction Accorded - Orders 03-11-2016 1726
Final Seniority List of Workshop Instructors and related categories appointed up to 31/12/2012 for promotion as Workshop Foreman in THS - Erratum – Orders 02-11-2016 2068
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time (11th Order) - Condoned Orders 02-11-2016 1466
By Transfer Appointment to the post of Computer Programmer in Engineering Colleges - Orders 01-11-2016 1757
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 28-10-2016 1615
ഇ - ടെണ്ടറിങ് പരിശീലനപരിപാടി - ഉത്തരവ് 27-10-2016 1682
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 1438
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 1336
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 25-10-2016 1591
Final Gradation List of Tradesman appointed during the period from 01.01.2012 to 31.12.2013 24-10-2016 1961
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders-modified 22-10-2016 1475
Short Tender Notice Goverment Polytechnic College ,Perumbavoor 22-10-2016 1586
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders-modified 20-10-2016 1609
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 19-10-2016 1530
Exam Related Concessions to 15 Hearing Impaired Students of GWPTC, Thiruvananthapuram - First Semester Computer Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 1416
GPTC Cherthala - Exam Related Concessions Allowed to Sri. Akhil B. Krishna, First Year Computer Hardware Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 1296
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders (2) 17-10-2016 1355
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of attendence - Second Time - Condoned Orders (1) 17-10-2016 1555
Exam Related Concessions to 15 Hearing Impaired Students of GPTC, Kozhikode - First Semester Computer Engineering - Sanctioned - Orders 15-10-2016 1318
Exam Related Concessions to Physically Challenge Candidates Studying in Diploma Courses in Polytechnic Colleges Sanctioned - Orders 15-10-2016 1427
ക്ലാർക്കുമാരുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവിലെ അപാകത പരിഹരിച്ച് - പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 13-10-2016 1817
Skill Development Programme for Trade Instructor/Tradesman cadre - Officers Deputed - Order 13-10-2016 1473
Polytechnic College Exam Oct/Nov 2016 - Condonation of Shortage of attendance - Second Time - Orders 08-10-2016 1631
Promotion of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II as workshop foreman in Technical High School 07-10-2016 2152
Polytechnic College Exam Oct/Nov 2016 - Condonation of Shortage of attendance - Orders 07-10-2016 1574
Institution Transfer of Sri.Aneesh.A by shifting of seat from GPTC Punalur to GPTC Nedumangadu-Orders 30-09-2016 1763
Conduct of Induction Training Programme(Residential) for Lecturers in Polytechnics - 03.10.2016 to 07.10.2016- Staff Deputed-Orders 30-09-2016 1530
Posting of Smt. Sajina K. Paulose, HoD in Computer Engineering, GPTC Muttom on return from leave without allowances - Sanctioned - Orders 29-09-2016 1584
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കൽ - മലയാള പരിഭാഷ സമിതി പുനസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 22-09-2016 1651
Hearing Impaired Student, GPTC Ezhukone - Grace Mark in the Diploma Examination-Sanctioned - Orders 22-09-2016 1473
ശ്രീ പ്രദീപ് ആർ. എസ്., സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, ഗവ: ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കുളത്തൂർ - അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-09-2016 1937
ശ്രീ കെ. പി. സുനിൽകുമാർ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കോട്ടയം - അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-09-2016 1937
Sexual Harassment of Woman at Workplace Act 2013 - Reconstituting of Internal Complaint Committee - Orders 08-09-2016 1617
Ratio Promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.35700-75600 - Modified Order 01-09-2016 1992
നെടുമങ്ങാട് ഗവ: പോളിടെക്‌നിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കേ ശൂന്യവേതനാവധിയെടുത്ത ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ജെ. എസ്- നെ വെച്ചൂച്ചിറ ഗവ: പോളിടെക്‌നിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01-09-2016 1744
ചേലക്കര ഗവ: പോളിടെക്‌നിക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ശ്രീമതി സീന ഐ റ്റി, യെ നെടുങ്കണ്ടം ഗവ: പോളിടെക്‌നിക്കിലേക്ക് നിയമിച്ച ഉത്തരവ് 31-08-2016 1739
Shri. Sijo S Vadakkan, Computer Programmer - Permission to Rejoin Parent Department after Deputation 30-08-2016 1491
Ratio Promotion of Trade Instructors - Sanctioned - Orders 30-08-2016 2221
Reposting of Smt. Reeha K.R., Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering after completion of deputation for Higher studies under QIP - Erratum Order 23-08-2016 1785
Reposting of Assistant Professors in Electronics and Communication Engineering on return from Higher studies under Sponsorship Scheme and QIP 23-08-2016 1613
Promotion to the Post of Trade Instructor Gr.II from the Category of Tradesman - Erratum - Orders 10-08-2016 2358
Smt.Reeha K R, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering -Reposting after completion of deputation for Higher studies under QIP-order 08-08-2016 1650
Promotion to the Post of Trade Instructor Gr.II from the cataegory of Tradesman-Orders 08-08-2016 2354
STP 1053 - Skill Development Program for Workshop Instructor/Demonstrator/Ist Grade Draftsman/Engineering Instructor/Foreman - Orders 05-08-2016 1777
ശ്രീ ഗിരീഷ് എം.എം., ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് - ശൂന്യവേതനാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള പുനർനിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2016 1759
Posting of Training Officer- Orders 29-07-2016 1839
Reposting of Lecturers(now re-designated as Assistant professors) on return from deputation for higher studies under QIP- Orders 28-07-2016 1723
Appointment of Tradesman - By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV Employees - Erratum 28-07-2016 2116
Appointment of Tradesman - By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV employees 28-07-2016 2086
Reposting of Shri. Anilkumar T.T., Assistant Professor in Electrical Engineering after Completion of Higher Studies under QIP 26-07-2016 1683
ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഫോർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് 22-07-2016 1874
Ratio Promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.35700 - 75600 - Sanctioned - Orders 22-07-2016 2060
Reposting of Lecturers(now re-designated as Assistant professors) on return from deputation for higher studies under QIP-orders 21-07-2016 1791
കോട്ടയ്ക്കൽ ഗവ :പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ കംപ്യൂട്ടർ വിഭാഗം ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ ശ്രീ ജിജിലാൽ എൻ നെ താൽകാലികമായി ജോലിക്രമീകരണത്തിൽ -ഗവ : പോളിടെക്നിക് കോളേജ് മഞ്ചേരിയിൽ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് 21-07-2016 1699
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.40500 - 85000 (Revised) - Sanctioned - Orders 19-07-2016 1849
Reposting of Sri Balan K.V. , Lecturer in Electrical Engineering, GPTC Thottada, Kannur after Leave Without Allowances 16-07-2016 1759
By Transfer to the Post of Superinendent, Technical High Schools 15-07-2016 1984
Training Programme for Trade Instructor/Tradesman under STP 1050 at IMG Trivandrum 13-07-2016 1761
Permission to Appoint Guest Faculties for the New Govt Polytechnic Colleges, Manjeri & Mananthavady - Granted Orders 13-07-2016 4616
Faculty and Staff Development Training Centre - Training Programmes to be conducted for the year 2016-'17 - Administrative Sanction - Granted 08-07-2016 2336
Reposting of Lecturers (now re-designated as Assistant Professors) in various branches on return from QIP 08-07-2016 1749
Deputation for higher studies to undergo Ph.D / M.Tech / 60 days pre-Ph.D programme under Quality Improvement Programme (QIP) 2016-2017-Teachers of Government / Aided Engineering Colleges –Orders issued-Reg 05-07-2016 2112
Guidelines for conducting training programmes under the Faculty & Staff Development Training Centre - Clarification 01-07-2016 1917
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Modified Orders Issed 30-06-2016 1990
Reposting of Assistant Professors in various branches on return from QIP 30-06-2016 1722
Placement under Career Advancement Scheme -Dated 22.06.16 22-06-2016 2366
Reposting of Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering on return from QIP 16-06-2016 1942
Polytechnic Diploma Programme - Permission to readmit the students under Revision 2015 scheme - Reg 16-06-2016 1791
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs. 35700-75600-sanctioned-Orders issued 14-06-2016 2016
ആശ്രിത നിയമനം - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമൊൻസ്റ്റ്രാറ്റർ/ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ഇൻ ഇലെക്റ്റ്രികൽ എന്ജിനീരിംഗ് - പുനർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് 09-06-2016 2105
ഗവ:എൻജിനീറിംഗ് കോളെജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - അഡ്മിനി അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് അസ്സിസ്ടന്റിന്റെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല - ഉത്തരവ് പുതുക്കി നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 06-06-2016 1897
വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമൊൻസ്റ്റ്രാറ്റർ/ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ഇൻ ഇലെക്റ്റ്രികൽ എന്ജിനീരിംഗ് - പുനർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് 05-06-2016 1876
By transfer appointment as Tradesman(Textile Technology) - Orders issued -reg 05-06-2016 1971
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.40500 - 85000 - sanctioned - orders issued 03-06-2016 1903
CET , SreeKrishnapuram Engg. Colleges, AA Carges to Hostel officials- sanctioned - orders issued -reg 03-06-2016 1942
Reposting after completion of deputation for higher studies under QIP - Assistant Professor in Mechanical Engineering 01-06-2016 1813
Promotion and posting of Demonstrator/Workshop Instructor in Computer Hardware & Maintenance 31-05-2016 2072
ഡെമൊൺസ്ട്രാറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ്‌ ഇൻസ്റ്റ്രുമെന്റഷൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗകയറ്റം - റദ്ദു ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 31-05-2016 1964
Promotion and posting of Senior Superintendent 16-05-2016 2372
Final Gradation List of Senior Superintendent for the period from 01.01.2014 to 31.03.2016 -Publishing of - Reg 09-05-2016 2197
Promotion to the cadre of Associate Professor in Mechanical Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 2306
Promotion to the cadre of Professor in Civil Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 1849
Promotion to the cadre of Professor in Chemical Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 1737
Promotion to the cadre of Associate Professor in Civil Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 2026
Order of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal- Promotion to the post of Principal in Govt. Engg. Colleges 02-05-2016 3271
Govt. Engg. Colleges - Incentive for Ph.D holders on the cadre of Lecturers in Govt. Engg. Colleges - Advance Increments - Sanctioned -Modified - Orders issued. 25-04-2016 2025
Ratio promotion of Jr. Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs. 35700-75600-sanctioned - Orders issued. 24-04-2016 2163
Promotion to the cadre of Prof. in Architecture in the Govt. Engg: Colleges - Orders issued. 22-04-2016 1778
Promotion to the cadre of Professor in Electrical and Electronics Engg. in the Govt. Engg: Colleges - Orders issued. 22-04-2016 1972
Promotion to the cadre of Associate Professor in Electrical and Electronics Engg. in the Govt. Engg: Colleges - Orders issued. 22-04-2016 2010
Ratio promotion of Typist 07-04-2016 2351
Final Gradation list of Assistant Professors in Government Engineering Colleges for the period from 01.09.2002 to 31.12.2010 - Modified Order 07-04-2016 2472
Incentive for Ph.D holders on the cadre of Lecturers in Government Engineering Colleges- Advance Increments- Sanctioned- Orders issued 05-04-2016 2092
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges - Second Condonation 04-04-2016 1781
Ratio promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 27-03-2016 1992
Ratio Promotion of Senior Superintendent - Revised 25-03-2016 2055
31.12.2015 വരെ ബി.ടെക് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 10-03-2016 2482
Establishment Gradation – Final Seniority List of Workshop instructors/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineering appointed up to 31/12/12 and eligible for promotion as Workshop Foreman- erratum Order 10-03-2016 4154
Govt. Engg. Colleges- Placement under Career Advancement Scheme - Sanctioned-Modified - Orders issued 07-03-2016 2180
ഡ്രൈവർമാർക്ക് 1:1:1 അനുപാതത്തിൽ റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 04-03-2016 1839
Provisional promotion of Clerks/U D Typists as Senior Clerks for the vacancies from 01 /04 /2010 to 01/03/2015 - Revised and promotion to the vacancies occurred from 02.03.15 to 04.11.2015 03-03-2016 3155
Transfer and Posting of Assistant Professors in Electrical & Electronics Engineering - Provisional List issued. 02-03-2016 1959
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent 01-03-2016 2120
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 01-03-2016 2000
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 01-03-2016 2058
SELECT LIST FOR THE POST OF SENIOR SUPERINTENDENT FOR THE YEAR 2016 - Reg 29-02-2016 2163
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant - Revised Order 25-02-2016 2119
തൃശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 1897
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 1781
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികമാറ്റം - പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 1742
By transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories -appointed - orders issued 19-02-2016 1968
Ratio promotion of Senior Superintendent 18-02-2016 2155
Ratio promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 17-02-2016 1926
Appointment By transfer to the post of Superintendent - Technical High Schools 08-02-2016 2199
Placements of Senior/ Selection Grade to Assistant/ Associate Professors- Revised dates- Sanctioned- Orders issued. 07-02-2016 2251
Placement under career advancement scheme - Order 03-02-2016 2414
Transfer , Promotion and Posting of Head Accountant / Head Clerks - Erratum 01-02-2016 2032
Transfer , Promotion and Posting of Head Accountant / Head Clerks 29-01-2016 2135
By transfer appointment to the post of Inspector of Industrial Schools - appointed orders issued - reg. 28-01-2016 1947
Promotion and Posting of Senior Superintendents 27-01-2016 2216
ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 20-01-2016 1869
വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പ് - അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്‌ 2016- പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെർ നിയമനം - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം - സംബന്ധിച്ച് 19-01-2016 2107
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman - Orders issued. 17-01-2016 2449
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - തെറ്റ് തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12-01-2016 1741
Public Services - Threatened Strike by a section of Government Employees & Teachers on 12th january 2016 - Measures for dealing with - Orders Issued. (2) 10-01-2016 1940
Promotion and posting of Senior Superintendents - orders issued 30-12-2015 2182
Transfer and Posting of Junior Superintendents - orders issued. 30-12-2015 2061
വാച്ച്മാൻ/ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് - തസ്തിക മാറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 28-12-2015 1857
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കുന്നത് - പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 28-12-2015 1895
വാച്ച്മാൻ/ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് - തസ്തിക മാറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം - വയനാട് ജില്ല 20-12-2015 2058
By transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories- Orders issued 16-12-2015 2093
By transfer appointment of Eligible Non Technical Attender/ Class IV Employees- Erratum- Orders issued 15-12-2015 2237
By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV employees - Posting Order 13-12-2015 2325
Ratio Promotion of Trade Instructors 07-12-2015 2942
Transfer of HA / HC and promotion and posting of Senior Clerks as HA/HC - Modified Order 06-12-2015 2322
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Erratum 06-12-2015 1820
Training programme for e-Tendering and Purchase rules 06-12-2015 1920
Final Seniority List of qualified Instructors eligible for promotion to the post of Superintendent, Government Commercial Institutes - Publishing of-Reg 04-12-2015 1748
Education - Technical -Transfer of HA / HC and promotion and posting of Senior Clerks as HA/HC - orders issued 03-12-2015 1839
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Polytechnic 02-12-2015 1747
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders issued 01-12-2015 2044
Modified Final Gradation list of Trade Instructor Grade-II appointed by promotion / direct recruitment during the period from 01.01.2005 to 31.12.2007 & Finalization of the Provisional Inter-se seniority list of Trade Instructor Grade-II appointed by prom 30-11-2015 3329
Advance increment for acquiring M.Tech to Assistant Professors in Govt.Engineering Colleges under AICTE Scheme 30-11-2015 2201
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 29-11-2015 1671
Transfer and posting of Trade Instructor & Promotion to the post of Trade Instructor Grade II from the category of Tradesman 27-11-2015 2114
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കോണ്‍ഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്മാർക്ക്‌ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 26-11-2015 1798
Incentives for Ph.D holders on the cadre of Assistant / Associate Professors in Govt. Engg. Colleges - Advance Increment - Sanctioned -Orders issued 25-11-2015 2146
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ബസ്‌ ക്ലീനർ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 25-11-2015 1685
Reversion of Senior Clerks 22-11-2015 2334
Provisional promotion of Clerks/U D Typists as Senior Clerks for the vacancies from 01 /04 /2010 to 01/03/2015 22-11-2015 2321
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കോട്ടയം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ബസ്‌ ക്ലീനർ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 20-11-2015 1747
Education - Technical - Placement of qualified incumbents whose date of superannuation is between 31.07.2013 and 31.12.2015 in Government Polytechnic Colleges- AICTE Scheme- Cancelled- Option to continue in state Scale accepted- Orders issued. 20-11-2015 2146
Higher Education- Technical- Special Schemes conducted in Government Polytechnics- Extended to Aided Polytechnic Colleges- Orders issued 20-11-2015 1762
Transfer and posting of Trade Instructor & Promotion of the post of Trade Instructor Grade II from the category of Tradesman 20-11-2015 2173
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent 10-11-2015 2361
31-07-2015 വരെ ബി ടെക് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ അന്തിമ സീനിയോരിട്ടി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-11-2015 2115
Education- Technical - Government Engineering Colleges - Placement Under Career Advancement Scheme - Sanctioned Orders Issued 08-11-2015 2382
Ad-Hok select list for the post of Senior Superintendent for the year 2015 08-11-2015 1867
Transfer and posting of Trade Instructors (Computer Engineering) and Promotion to the post of Trade Instructor Grade-II from the category of Tradesman 08-11-2015 1974
O.A (EKM) No.467/2015 filed before the Kerala Administrative Tribunal - Directions complied with - Orders issued 08-11-2015 2322
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Orders issued 06-11-2015 1717
QIP- 2016-17- Teachers of Govt./Aided Engineering Colleges- NOC to apply for admission to M.Tech/M.Arch/60 days contact programme to Ph.D -List 2 - Reg 02-11-2015 2150
Action of the Director of Technical Education in forwarding the seat details to the Co-ordinator, CSAB - Ratified 02-11-2015 1782
Condonation of shortage of attendance - Second Time - Condoned - Orders issued - GPTC, Pala 29-10-2015 1763
Education - Technical - Govt. Engineering Colleges - Placement for Career Advancement Scheme in Govt. Engineering Colleges under AICTE Scheme - Sanctioned - Erattom- Orders issued. 28-10-2015 2178
QIP- 2016-17- Teachers of Govt./Aided Engineering Colleges- NOC to apply for admission to M.Tech/M.Arch/60 days contact programme to Ph.D -Reg 27-10-2015 2785
Lecturer in Civil Engineering - GPTC Kozhikode -Rejoined duty after availing LWA 27-10-2015 2066
Education - Technical - Polytechnic Programme - Condonation of Shortage of attendance - Second Time - Condoned - Orders issued 26-10-2015 1790
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Order dated 15/10/2015 15-10-2015 2005
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Orders issued 13-10-2015 1725
Condonation of Attendance shortage - Second Time - Condoned - Orders issued - Reg 12-10-2015 1827
Condonation of shortage attendance - Second Time - Reg 11-10-2015 1806
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം- ഇ ടെണ്ടറിങ് പരിശീലനപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 08-10-2015 1830
OA(EKM) 202/15 - Order of Hon'ble Kerala Administrative Tribunal 07-10-2015 2395
Condonation of shortage of attendance – Second Time – Condoned – Orders issued – Reg 07-10-2015 1667
Condonation of Attendance shortage - Government Polytechnic College, Neyyattinkara 05-10-2015 1868
Condonation of Attendance shortage - Model Polytechnic College, Poonjar 02-10-2015 1814
Condonation of Attendance shortage - Model Polytechnic College, Mattakkara 02-10-2015 1709
Condonation of Attendance shortage - Government Polytechnic College, Kaduthuruthy 02-10-2015 2186
Condonation of Attendance shortage - AWH Polytechnic College, Kozhikode 02-10-2015 1887
Promotion and posting of head of Department in Computer Engineering in Govt.Polytechnic College 22-09-2015 2526
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കോട്ടയം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / വാച്ച്മാൻ - തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 15-09-2015 1982
Promotion to the post of Engineering Instructor/D'Man Gr.I and Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/Technical High Schools 14-09-2015 2633
Modifying the name of Basic Accounting course in the first semester DCP programme 10-09-2015 1880
Grant in Aid for private Industrial School conducting KGTE/KGCE/FDGT courses for the period 2014-15 10-09-2015 1938
ടൈപ്പിസ്റ്റുകളുടെ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം 08-09-2015 2248
Final Gradation List of Typists - erratum 06-09-2015 2133
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks - erratum 06-09-2015 2055
Ratio Promotion of Trade Instructors- Modification - Orders issued 03-09-2015 2568
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 31-08-2015 2200
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks 31-08-2015 2112
Private Industrial School - Southern Region - Continuance of Recognition from 2015-2016 to 2016-2017 (2) 25-08-2015 1585
Final Gradation List of Trade Instructors qualified up to April 2015 for promotion to the post of Demonstrator/Work shop Instructor/Instructor Gr.II 23-08-2015 3322
Final Gradation List of Typists 12-08-2015 2339
Shifting of Clerks from CERD 09-08-2015 1930
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - പാലക്കാട്‌ ജില്ല 02-08-2015 1876
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് നല്കുന്നു 30-07-2015 1990
Promotion of the Post of Workshop Foreman in Technical high Schools 29-07-2015 2307
ഫുൾടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾടൈം ഗാർഡനർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്കി 26-07-2015 2108
Cadre Change Ist Grade Instructor in Electronics Engineering 23-07-2015 2181
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 എൻ സി സി Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 1929
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 സ്പോർട്സ് Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 1857
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 - Complaint recieving date modified 22-07-2015 2281
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 20-07-2015 2100
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - മലപ്പുറം ജില്ല 19-07-2015 2032
Advance increments for acquiring M.Tech to Professors in Govt. Engineering Colleges under AICTE - Erratum 08-07-2015 2605
Reposting of Assistant Professors after QIP Deputation 06-07-2015 2350
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം- ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർക്ക് 8730-13540 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അറ്റൻറർമാരായി മാറ്റ നിയമനം നല്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 06-07-2015 2401
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം- പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നത് - പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 06-07-2015 2031
QIP 2015-2016 05-07-2015 2323
Ratio promotion of J.S. / T. S. K. / Chief Accountant on Rs.18740-33680 05-07-2015 2263
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 01-07-2015 1983
Promotion to Junior Instructor in Government Institute for Fashion Designing 01-07-2015 1980
Private Industrial School - provisional sanction for the continuance of recognition from 2015-16 to 2016-17(Southern region) 01-07-2015 1870
Transfer and posting of Trade Instructors and Promotion to TI-Gr II from the category of Tradesman 26-06-2015 2900
Promotion to Trade Instructor-Gr II from the category of Tradesman (Foundry) 26-06-2015 2503
Reposting of Assistant Professors in various branches on return from deputation for Higher studies under QIP 25-06-2015 2113
Assistant Professor in Electrical & Electronics Engineering - Reposting after QIP 25-06-2015 2108
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം- സർക്കാർ പോളിടെക് നിക്ക് കോളേജ് - സ്ഥാപനമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു 25-06-2015 2205
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.20740 - 36140 24-06-2015 2195
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks - Modified 19-06-2015 2476
Re-Posting order and Cancellation of unavailed portion of LWA Sanctioned 19-06-2015 2494
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks 18-06-2015 2542
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent 17-06-2015 2528
By Transfer appointment to the post of Workshop Superintendents(Polytechnics) from equated categories 17-06-2015 2367
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent - Erratum 17-06-2015 2099
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 17-06-2015 2330
Advance Increments for acquiring M.Tech to Assistant Professors in Govt.Engineering Colleges under AICTE Sheme 10-06-2015 2880
വാട്ച്ച്മാന്മാരുടെ ഓഫീസ് അറ്റൻടെർമാരായുള്ള തസ്തികമാറ്റം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 09-06-2015 2171
By Transfer to the Post of Superinendent Techniclal High Shools - Erratum 08-06-2015 2387
Re -posting after LWA - Assistant Professor in Civil Engineering 07-06-2015 2243
Promotion to the post of Trade Instructor Gr II from the Category of Tradesman 07-06-2015 2814
Final gradation list of Junior Superintendent for the period from 01.01.2011 to 31.12.2014- Revised Order 03-06-2015 2762
Directions of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal in OA No:500/2015-Compliance - Order 31-05-2015 2550
Promotion to the post of Trade Instructor Gr II from the Category of Tradesman 31-05-2015 2639
e-Governance-Functional Heads & Core Team-Staff Deputed Saction 27-05-2015 2247
New Education Policy-Nomination of District Nodal Officers 27-05-2015 2236
ടി എച്ച് എസ് സ്ഥാപനമാറ്റം 27-05-2015 2342
Promotion, Transfer and posting of Administrative Assistants and Account Officers 26-05-2015 2541
Reposting of Assistant Professors in Computer Science and Engineering on return from QIP 22-05-2015 2249
Grant - in - Aid for Private Industrial School (2014 -15 ) 22-05-2015 2054
Cadre change of Watchman - Kannur District 22-05-2015 2164
Reposting of Assistant Professors on return from QIP 18-05-2015 2125
Academic & Review & Planning 15-05-2015 1927
ട്രേഡ ഇന്സ്ട്രുക്ടർ / ട്രേഡസമാൻ ശമ്പളം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 14-05-2015 3249
Reposting of Assistant Professors in Various Branches on return from Deputation for Higher studies under QIP 14-05-2015 2214
Ratio Promotion of Senior Superintendent -Sanctioned 11-05-2015 2562
Condonation of Shotage Attendence for students in - Various Polytechnics /IHRD Colleges 26-04-2015 2244
Condonation of Attendence shortage - AWH Polytechnic College,Kuttikattoor 23-04-2015 2227
Compliance of the order of Hon'ble KAT in OA No:600/2015 17-04-2015 4017
Promotion and Transfer of Librarian Gr.III and Librarian Gr.IV 17-04-2015 3925
condonation of shortage of attendence for student in Maharaja's Technological Institute , Thrissur 16-04-2015 2191
By transfer appointment of Last Grade Servants to Clerk- Kasargod 16-04-2015 2796
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 07-04-2015 2582
Promotion of UD Clerks -in review of modified gradation list as per Hon'ble High Court Judgment- Revised order 06-04-2015 6338
Promotion of Head Clerks and reversion of Senior Superintendent as Junior Superintendent - as per Hon'ble High Court Judgment - Revised Order 06-04-2015 3886
Promotion of Senior Clerk and reversion of Junior Superintendent as Head Clerk/Head Accountant - as per Hon'ble High Court Judgment - Revised Order 06-04-2015 4391
Condonation of Attendence shortage - Thiagarajar Polytechnic College,Alagappanagar 31-03-2015 2157
Summer vacation of Engineering Colleges for the year 2015-reg 31-03-2015 4258
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 30.03.2015 29-03-2015 2283
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics -27.03.2015 27-03-2015 2303
Promotion of UD Clerks -in review of modified gradation list as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 6219
Promotion of Head Clerks and reversion of Senior Superintendent as Junior Superintendent - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 4350
Promotion of Senior Clerk and reversion of Junior Superintendent as Head Clerk/Head Accountant - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 6886
Revesion of Junior Superintendents/Head Accountants as Senior Clerks-as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 3624
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 25-03-2015 2335
Grace Mark and extra time to Hearing Impaired Students 25-03-2015 2063
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges 24-03-2015 2448
Grace Mark and extra time to Mentally Challenged Students 21-03-2015 2031
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges (2) 21-03-2015 2472
Grace mark toHearing Impaired Student- Polytechnic 21-03-2015 2355
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges-Order2 21-03-2015 2230
Final gradation list of LD Clerks/Clerk-Typist for the period from 01.04.1988 to 31.03.2009 21-03-2015 3919
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges-Order3 21-03-2015 2422
Extra time to Physically Handicapped in the Diploma Examination 19-03-2015 2092
Placement under CAS 19-03-2015 3760
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 17-03-2015 2253
Grace Mark and extra time to Hearing Impaired/visually Challenged Students 16-03-2015 2296
Ratio Promotion of Last Grade Servents 16-03-2015 4311
Provisional Gradation list of LD Clerk for the period from 01.04.1988 to 31.03.2009 09-03-2015 3293
CAS - Advance increment to ph.D holders - Modified Order 27-02-2015 4567
CAS - Advance increment to ph.D holders -order cancelled 26-02-2015 2311
Re-Posting of Lecturer in Instument Technology 23-02-2015 2062
Surrender of plan and nonplan fund-Reg 21-02-2015 2260
PSC Service Verification - List of officers and Time Schedule 16-02-2015 6014
Bytransfer appointment of Class IV employees to Clerk 13-02-2015 2818
All India Trade Test february 2015- List of Examiners 12-02-2015 3974
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics -27.03.2015 12-02-2015 1988
Settingup of Departmental Official language committee 10-02-2015 2386
NVEQF Trade March 2015 Examiners List 10-02-2015 2605
Urgent-Time limit-Circular for Plan Progress Report for the month January 2015 07-02-2015 2327
Minutes of Plan Review Meeting on 06/01/2015 04-02-2015 2420
THSLC Exam March 2015 -Centralized valuation camp 03-02-2015 2749
THSLC Exam March 2015 -Application for appointment of Add: chief examiner/Ass: examiner 03-02-2015 2348
Plan Progress Report for the month of January 2015 31-01-2015 2397
Ratio promotion of Senior Superintendents 31-01-2015 2787
Applications invited for extension of AICTE approval 30-01-2015 2871
Plan review meeting February 2015-Notice 30-01-2015 2518
Revised order for Hourly remuneration of Malayalam Teachers of Govt. Technical High Schools 30-01-2015 2881
Notification for new institutions 2015-16 29-01-2015 4790
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant 29-01-2015 3334
By Transfer appointment of Clerk from the category of Last grade servents 28-01-2015 4491
RepublicDay celeberations -2015 24-01-2015 2424
Circula for Celebration of National Voters Day 23-01-2015 2124
Threatened Strike by a section of Government Employees & Teachers on 22nd Jan15- Measures taken 20-01-2015 4052
Reporting of Vacancy from Last Grade Servants to PSC 20-01-2015 20327
Proceedigs for Final Seniority list of B.Tech acquired Candidates 20-01-2015 2846
Final seniority list of B.Tech acquired candidates 20-01-2015 3637
Property Submission of annual returns for the year 2014 19-01-2015 2194
Appointment of Tradesman by transfer from the category of ClassIV employees erratum order 19-01-2015 3190
Election to the Executive Committee Kerala State Polytechnic College Students Union 2014-15 17-01-2015 4141
Restricted Holiday for Nadar Community 17-01-2015 3918
Inter Polytechnic College Youth Festival 2014-15 17-01-2015 7451
Provisional seniority list of Clerk/Senior Clerk 17-01-2015 8458
Social Justice- Snehapoorvam Programme 2014-15 14-01-2015 2243
Appoinment of Tradesman by Transfer 14-01-2015 2579
Appoinment of Tradesman by Transfer-Erratum (2) 14-01-2015 2236
Condonation of shortage of attendance in Polytechnic Students 14-01-2015 6325
Social Justice-Snehapoorvam Programme 2014-15 14-01-2015 4341
Social Justice- Snehapoorvam programme 09-01-2015 2545
Final list of eligible canidates for by transfer appoinment to the post of tradesman 05-01-2015 3246
Confidential Report up to 31/12/2014 on before 08/01/2015 05-01-2015 2760
Plan Review meeting for Polytechnic College Principals 31-12-2014 2225
Promotion post of Engineering Instructor 31-12-2014 2448
Training Programmes of Employees in Technical Education Board 30-12-2014 2534
Reposting of Smt.Sreekala A.P H/A,GPTC Vennikulam & Smt.Sreelatha.D H/C, THS Ulloor 29-12-2014 2844
Promotion of the Post of Workshop Foreman in Technical high School 29-12-2014 2822
Reposting of Sri.Balakrishnan P.S Workshop Instructor in Electrical Engineering 29-12-2014 2315
Promotion to the post of Engineering Instructor/D'man 1st and Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/THS 29-12-2014 2527
Family Benifit Scheme 12-12-2014 2378
Promotion of Part Time Employees . 12-12-2014 2429
Appoinment of Tradesman - List of Eligible Canidate 12-12-2014 3565
Vacancy Reporting to PSC By Email 12-12-2014 5178
MCM Scholarship for THS 11-12-2014 2259
Proposal to Transfer and Promotion to the Post of Administrative Assistant and Accounts Officer 10-12-2014 3478
Election to the Executive Committee of GPTC Students Union 2014 -15 09-12-2014 2571
Junior Instructor Appoinmented by Transfer 02-12-2014 2507
C.R and related documents 02-12-2014 2287
Probation Clarification 28-11-2014 2281
Final gradation list of Tradesman in various trades 26-09-2014 10431
Promotion of Engineering College Teachers- List of Eligible Applicants 26-09-2014 3834
Maintanance of Institution Vehicles. 19-05-2014 2069
Administrative Vigilance Cell-verification of appointments made in Government service during 1-1-2001 to 31-1-2010-reg. 19-05-2014 3002
Recording of annual confidential report by reporting authorities-Guidelines issued. 17-05-2014 2827
Deputation under QIP for Ph.D/M.Tech and M.Arch Courses for the year 2014-2015 for Engineering College Teachers applications invited.Application form. 15-05-2014 3702
MHRD Scheme of up gradation Existing Polytechnic-Submission of Utilisation Certificate-reg. 15-05-2014 2740
Provisional seniority list of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineering eligible for promotion as Workshop Foreman in Polytechnics.List. 09-05-2014 6396
Preparing Seniority list of Part time contingent employees-reg.List. 09-05-2014 17595
Provisional seniority list of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Various trades eligible for promotion as Workshop Foreman in Technical High Schools.List. 09-05-2014 4524
Pay revision modification of Tradesman/Trade Instuctor- Clarification for pay fixation. 09-05-2014 10338
Amount received under SCP and TSP for the last 10 Years-details called for-regarding 07-05-2014 2439
Special coaching for Department tests to Govt employees coming under sc/st categories 26-04-2014 2937
Domain experts training programme - Staff deputed to e-Governance 16-04-2014 2195
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 11-04-2014 2352
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 (2) 11-04-2014 2445
Remunaration Enhancement 09-04-2014 2302
Government Engineering Colleges -Placement under career Advancement Scheme 2006-reg 05-04-2014 2522
Government Engineering Colleges -Placement under career Advancement Scheme 2006-reg 05-04-2014 4312
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 31-03-2014 4585
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 27-03-2014 2111
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 25-03-2014 2175
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 22-03-2014 2317
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 20-03-2014 3885
Sexual Harassment of women at workplace (Prevention ,Prohibition& Redressal Act),2013-Constituting of Internal Complaints Committee-reg 19-03-2014 4066
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 18-03-2014 2077
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 17-03-2014 2046
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 15-03-2014 2121
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 13-03-2014 2090
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 11-03-2014 2120
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 10-03-2014 2155
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 06-03-2014 2256
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 06-03-2014 2515
OA -Complied 04-03-2014 2220
Technical – Budget Estimates 2013-2014– surrender of unutilised amount Non Plan & Plan – regarding 03-03-2014 2456
Promotion to the post of Demonstrator / Workshop Instructor in Computer Engineering 25-02-2014 3120
Final gradation list of Lecturers in Govt. Engineering Colleges modified order 25-02-2014 3056
Government Engineering Colleges - Incentives for Ph.D holders in the cadre of Principal/Professors/Associate Professors in Government Engineering Colleges 25-02-2014 2624
Ratio promotion of Last Grade employees in the ratio of 2:1 18-02-2014 4595
Cadre change of Watchman as Office Attendant and transfer of Watchman 18-02-2014 2210
Technical –Budget estimate 2013-2014 surrender of un utilized amount PLAN -reg 13-02-2014 2151
Polytechnic college diploama Students Institution Transfer 10-02-2014 11835
Promotion of U.D Clerks as Head Accountant / Head Clerks on 07-02-2014 2309
Promotion to the post of Demonstrator /Workshop Instructor / Instructor Gr. II in Electrical Engineering 07-02-2014 2243
Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.16180 –29180 06-02-2014 2813
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 05-02-2014 3142
Schools under DPI where Work experience Program is implemented - Workshop Instructor in Mechanical and Electrical Engineering - Details of Institution and Staff requested. 04-02-2014 2738
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 30-01-2014 3968
Appointment By transfer to the post of Lecturer in Electrical Engineering ( Polytechnic Colleges) (22) 21-01-2014 2562
Transfer and posting of Office Attendants/Watchman and cadre change of Watchman to the post of Office Attendant 21-01-2014 2542
General Transfer 2014 -Application Called for reg. 20-01-2014 2744
Vacancy of Instructor in Secretarial Practice & Business Correspondence-filling up-By transfer appointment-Reg 18-01-2014 3175
Technical - Establishment - Appointment by Transfer to the post of Superintendent, Technical High Schools 16-01-2014 2692
Sample Department Academic 16-01-2014 2045
Sample Department Academic (4) 16-01-2014 2071
Provisional promotion as Senior Clerks 15-01-2014 2532
Ratio promotion of Typist as Selection grade Typist and U.D.Typist - orders issued. 13-01-2014 6323
Ratio Promotion of Non Technical Attenders to First grade Attender in the ratio of 2:1 07-01-2014 2250
Notes on User Charges-details called for-reg. 04-01-2014 2200
Government Polytechnic Colleges - Filling up the vacancies in Instructor in Physical Education - Details of vacancies 01-01-2014 27096
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.20740 - 36140 31-12-2013 2345
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.18740-33680 30-12-2013 2671
Promotion to the post of Non Technical Attender from the category of Office Attendant revised order 30-12-2013 2744
Ratio Promotion of Non Technical Attender to First grade Attenders in the ratio of 2:1 revised order 17-12-2013 2671
Employees who have availed of MCAConsolidation of details – Called for – Reg 05-12-2013 2481
 

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
ബഹുമാനപെട്ട മുഖ്യമന്ത്റി

 

പ്രൊഫസർ  സി രവീന്ദ്രനാഥ്

ബഹുമാനപെട്ട വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്റി

 

Dr ഉഷാ ടൈറ്റസ് I A S
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

 

നമുക്ക് 162 അതിഥികൾ ഉം അംഗങ്ങളാരുമില്ല ഉം ഓൺലൈനായുണ്ട്

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു

മേലധികാരിയുടെ പ്രൊഫൈൽ

ഇപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.കെ.പി.ഇന്ദിരാദേവിയാണ്. വകുപ്പിലെ 31 വര്‍ഷത്തെ ദീര്‍ഘമായ, സേവന കാലയളവില്‍ അദ്ധ്യാപനം, ഗവേഷണം, ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ എന്നിവ സമര്‍ത്ഥമായി നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന്  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്....തുടർന്ന് വായിക്കുക 

ഗതാഗത എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (TRC):തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവില്‍ വിഭാഗത്തിലാണ് ഗതാഗത എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണം, സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഗതാഗത എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്നത്. Readmore

കോൺഫെറൻസുകൾ

ട്രസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് പാര്‍ക്ക്( TrEST (Trivandrum Engineering, Science & Technology) Research Park):വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനും മൌലികവും പ്രയുക്തവുമായ ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിതമായതാണ് ട്രസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് പാര്‍ക്ക്. ടെക്നോപാര്‍ക്കിന്‍റെ മാതൃകയിലാണ് ട്രസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വ്യാവസായിക താല്‍പ്പര്യങ്ങളെക്കാള്‍ ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് ട്രസ്റ്റ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ ട്രസ്റ്റില്‍ സൌകര്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്.http://trestpark.org/

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.