ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

Technical Committee for Evaluation & Vetting IT Proposals in Higher Education Department

(vide G.O.(Rt) No. 1451/2019/HEDN dated 16/08/2019)

Duties & Responsibilities: Evaluation and vetting the IT proposals in Higher Education Department vide Government Order G.O.(Rt) No.18/2017/ITD dated 23.07.2017

Members:

  1. Dr. Ciza Thomas, Joint Director, Directorate of Technical Education – Chair person

  2. Representative of Director of Collegiate Education – Member

  3. Representative of KSITM/SeMT as nominated by Director, IT Mission – Member

  4. Prof. Balu John, Associate Professor (Department of Computer Science & Engineering), GEC Palakkad, Sreekrishnapuram – Member

  5. Mr. Rakesh P.S, Lecturer in Fine Arts, NISH, Thiruvananthapuram – Member

  6. Mr. Vigil Kumar V.V, Head (IT), ASAP, Thiruvananthapuram – Member


 

Meetings conducted:

 

 

 

Sl  No   Date of Technical Commitee  View MOM
1 17-08-2019  
2 06-09-2019
3 04-10-2019
4 15-10-2019
5 12-11-2019
6 21-12-2019
7 06-02-2020
8 10-03-2020
9 30-07-2020
10 02-08-2020
11 06-10-2020
12 15-10-2020
13 26-10-2020
14 28-10-2020
15 31-12-2020
16 07-01-2021
17 11-02-2021
18 19-03-2021
19 21-04-2021
20 30-06-2021
21 03-09-2021
22 29-09-2021
23 16-11-2021
24 30-11-2021
25 04-01-2022

26 07-01-2022
27 04-03-2022

28

22-03-2022
29 26-03-2022
30 28-04-2022
31 09-05-2022

 

Next Meeting:

Date  Venue
   

 

 

Related Government Orders & Circulars:

  1. G.O.(Rt) No. 1451/2019/HEDN dated 16/08/2019 : Higher Education - Technical Committee Revised Order
  2. G.O.(Rt) No. 684/2019/HEDN dated 30/04/2019 : Higher Education - Technical Committee constituted - Order
  3. G.O.(Ms) No. 18/2017/ITD dated 23/07/2017: Guidelines for IT purchase - Order
  4. Letter No. J1/41/2019/HEDN dated 03/09/2019 - Technical Committee (IT Purchase) Meeting intimation"  in related Orders

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി


 

ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി


 

ഡോ. വി വേണു ഐ.എ.എസ്  അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി 


 

 

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.