ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

Academics- C1

 • THS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എംസിഎം സ്കോളർഷിപ്പ്
 • ഗ്രേസ്മാർക്ക്- THS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
 • THS കലാ/കായികമേളകൾക്കുള്ള സർക്കാർ ഫണ്ട്
 • ടി‌എച്ച്‌എസ് ജീവനക്കാരുടെ അവധിക്കാല ഡ്യൂട്ടി അംഗീകാരം
 • വിവിധ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അന്വേഷണനടപടികൾക്കും സ്റ്റാഫിനെ നൽകൽ
 • സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അ൦ഗീകാരം പുതുക്കൽ(കെ.ജി.സി.എസ്. കോഴ്സ്) -ഫയർ ആന്‍റ് സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ്
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി ഇളവ് നല്‍കൽ
 • പ്രായപരിധിയിലെ കണ്ടോണഷനൻ(condonation)
 • വിദ്യാഭ്യാസടൂർ അനുവദിക്കൽ
 • THS അഡ്മിഷൻ
 • ഉപഭോഗത്തിനായുള്ള വർദ്ധന അനുവദിക്കൽ- THS- ൽ
 • വിവിധ അഭ്യർത്ഥനകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുക
 • NVEQF ട്രേഡിനു പരിശോധകരുടെ പാനൽ രൂപീകരിക്കണം

Academics- C2

 • ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വിതരണം
 • ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ പരിശോധന
 • ഈവനിംഗ് ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷൻ ട്രാൻസർ (ഗവ. & എയ്ഡഡ് പോളിടെക്നിക്കുകൾ)
 • ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ കുറവിനുള്ള കണ്ടോണേഷൻ
 • ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ PH/ HI/ മാനസീക/ കാഴ്ച്ക്- വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ(എല്ലാ ഗവ./എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകൾക്കും)
 • NCC വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകൽ
 • പോളിടെക്നിക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് അനുമതി റെഗുലർ വിദ്യാർഥികൾക്കും NCC/സ്പോർട്സ്/ലക്ഷദ്വീപ്/ U T ക്വോട്ടയിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നവിദ്യാർഥികൾക്കും
 • ഈവനിംഗ് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം
 • ഫീസ് റിവിഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ
 • പാഠ്യപദ്ധതി റിവിഷൻ
 • അഖിലേന്ത്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സർവ്വേ- DCF - IIIൽ ഡാറ്റ അപ്ലോഡ്ചെയ്യൽ
 • പോളിടെക്നിക്ക് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പുനപ്രവേശനം (ഒരു സ്കീം മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ)
 • എയ്ഡഡ് പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ മാനേജ്മെന്‍റ് ക്വാട്ട അഡ്മിഷൻ അംഗീകാരം

Academics- C3

 • സ്വകാര്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്‌കൂളുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം/ അംഗീകാരം പുതുക്കൽ
 • എൻജിനീയറിങ്കോളേജുകളിൽ ടൂർ അനുമതി
 • NSS ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുമതി നടപടികൾ
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കുള്ള സഹായഗ്രാന്‍റ് അനുമതി
 • സ്വകാര്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്‍റ്/ സ്ഥാപനമാറ്റം
 • ഗ്രാന്‍റ് ഇൻഎയ്ഡ് കോഡ് പ്രകാരമുള്ള അധ്യാപക നിയമന അനുമതി
 • വെക്കേഷൻ ഡ്യൂട്ടി
 • PH/HI/ മാനസീക/ കാഴ്ച്ചവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് FDGT / ബുക്ക് ബൈന്റിങ്ങ്/ പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷകൾ (KGTE സ്ഥാപനങ്ങൾ) KGCE ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നിവയ്ക്കുളള ഇളവുകൾ
 • പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്പോർട്സ്/ ആർട്ട്ഫെസ്റ്റ്/ യുവജനോൽസവം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഗ്രേസ്മാർക്ക് നൽകൽ
 • FDGT സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിന്
 • FDGT പ്രോസ്പ്പെക്റ്റസ്
 • പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

Academics- C4

 • യോഗ്യതകളുടെ തുല്യത(ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക്)
 • LET വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കൽ
 • KGCE സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര്/ ഉടമസ്ഥത എന്നിവ മാറ്റുന്നതിന്
 • പുതിയ KGCE സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്സുകൾ, അഡീഷണൽ ബാച്ച്, കൂടുതൽ പ്രവേശനങ്ങൾ എന്നിവ അനുവദിക്കൽ
 • സകല അക്കാദമിക് വർഷങ്ങളുടേയും പ്രൊവിഷണൽ അംഗീകാരം പുതുക്കന്നതിന്
 • വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ (ഗ്രേസ്മാർക്ക്, ഗ്രേസ് ടൈം, പകർപ്പെഴുത്തുകാരൻ/ ദ്വിഭാഷി)
 • ജിസിഐ പ്രോസ്പെക്ടസ്
 • ഉന്നത യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Academics- ACB1

 • എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളിലെ (B.Tech) അക്കാദമികവും പ്രവേശനവും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ.
 • വിവരവകാശ ചോദ്യങ്ങൾ
 • എൽഎ ചോദ്യങ്ങൾ
 • സിഎസ്എബി അഡ്മിഷൻ

Academics- ACB2

 • FA ( റെഗുലർ) പ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ
 • MFA (ശിൽപ്പകല/ പെയിന്റിംഗ്- റെഗുലർ) പ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ
 • B - Tech (ലാറ്ററൽ എൻട്രീ- റെഗുലർ) പ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ
 • പ്രവേശന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ സുരക്ഷ ഓഡിറ്റ്
 • BFA, MFA, B - Tech (ലാറ്ററൽഎൻട്രീ) കോഴ്സുകളുടെ പരാതികൾ യഥാവിധി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
 • അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • ICTE അംഗീകാരമുള്ള സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കൗണ്ടർസൈനിംങ് പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
 • സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ നൽകുന്ന PGDM സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ
 • അപ്രന്റീസ്ട്രെയിനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പാനൽ

Academics- T2

 • M - Tech ( റെഗുലർ) പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • M - Tech & B - Tech (ഈവനിംഗ് കോഴ്സ്) പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • SDC നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം
 • M- Tech ( റെഗുലർ) / B- Tech, M- Tech (ഈവനിംഗ്) തുടങ്ങിയവയുടെ പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • സ്വാശ്രയകോളേജുകളിൽ, ഗവണ്മെന്റ് ക്വാട്ടയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ പട്ടിക അംഗീകാരം
 • എം ടെക് വിദ്യാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ സമയത്തു ബാങ്കിൽ അടച്ചിരുന്ന ഫീസ് ഒത്തു നോക്കലും, തുടർന്ന് ഈ ഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും, അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി
ഡോ.ബൈജുഭായ് ടിപിഡയറക്ടര്‍ (ഇൻ ചാർജ്)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.