ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

 

 • നിയമന നടപടികൾ

 • സ്ഥലംമാറ്റം

 • ഉദ്യോഗക്കയറ്റം

 • അവധി അനുവദിക്കൽ

 • ഡെപ്യുട്ടേഷൻ

 • വിരമിക്കൽരാജിവെക്കൽ, VRS, അന്തർ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് സ്ഥലംമാറ്റം

 • അധ്യാപകരുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്‌മെന്റ് സ്‌കീം - CAS

 • LA ഇന്റെർപ്പല്ലേഷൻ നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളില്‍ നല്‍കിമറുപടി ക്രോഡീകരിക്കല്‍

 • അച്ചടക്ക നടപടികൾ

 • സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ്

 • അനുപാത ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവതികൾ

 • എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സംബന്ധിച്ച മറ്റെല്ലാ നടപടികളും


 


 

EA1

 • ഡയറക്റ്റര്‍ ഓഫ് ടെക്നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷൻജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ECS), ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (P&T),ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍അസോസിയെറ്റ് പ്രോഫെസ്സര്‍ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

EA2

 • LA ഇന്റെർപ്പല്ലേഷൻപൊതു കാര്യങ്ങൾഅച്ചടക്ക നടപടികൾ , ഔദ്യോഗിക ഭാഷസ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സേവന അവകാശ നിയമം ,പ്രതിമാസ പ്രവർത്തനപത്രിക സർവീസ് സംഘടനകളുടെ നിവേദനങ്ങൾ പ്രധാന ദിനങ്ങളുടെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കുലറുകൾ

EA3

 • ഡയറക്റ്ററേറ്റിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ഇന്റെർണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

EA4

 • ഗവഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സിവിൽമെക്കാനിക്കൽഇലെക്ട്രിക്കൽ ,ആർക്കിടെക്ചർ ) , ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ( PS), ഗവപോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ


 

EA5

 • ഗവഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കെമിക്കൽ) , ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട്മാഗവഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫൈൻ ആർട്സ് വിദഗ്ദ്ധർകമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർസിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

CAS

 • ഗവഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്‌മെന്റ് സ്‌കീം - CAS


 

EB1

 • GIFDകളിലെയും GCI യിലെയും മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളും, JCTE യിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, CFA കളിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള അധ്യാപകേതര തസ്തികകൾ,വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിലെ നോൺ ഗസറ്റഡ് ആയുള്ള കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം ജീവനക്കാർ (ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് സർവീസ് ഒഴികെ) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

EB2

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ,എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, THS എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ(ടെക്സ്റ്റൈലുംപ്രിന്റിങ്ങും ഒഴികെ) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

EB3

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ,എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, THS എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രേഡ്സ് മാൻ(ടെക്സ്റ്റൈലും,മെക്കാനിക്കലും, പ്രിന്റിങ്ങും ഒഴികെ) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

EB4

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, THS എന്നിവിടങ്ങളിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ /ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ GrII / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / D'man GrII (മെക്കാനിക്കൽ &പോളിമെർ)


 

EB5

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ,എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, THS എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രേഡ്സ് മാൻ(ടെക്സ്റ്റൈലും,മെക്കാനിക്കലും, പ്രിന്റിങ്ങും) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

EC1

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ്കളിലെ ലക്‌ച്ചർമാർ(ഇലെക്ട്രിക്കൽകെമിക്കൽടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്‌നോളജി,ആർക്കിടെക്ചർബയോമെഡിക്കൽഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏവിയേഷൻ),എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ(ഇലെക്ട്രിക്കൽകെമിക്കൽ), പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ(D.T.E, CD Centre), വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ/ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ GrII / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / D'man GrII(ഇലെക്ട്രിക്കൽകെമിക്കൽ) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 


 

EC2

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ്കളിലെ ലക്‌ച്ചർമാർ(മെക്കാനിക്കൽപോളിമർകൊമേഴ്‌സ്), CFA പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അധ്യാപകരും,THS സൂപ്രണ്ട്മാർ, RDTE യിലെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

EC3

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ്കളിലെ ലക്‌ച്ചർമാർ(കംബ്യുട്ടർ/ CHM, CABM, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടെക്‌നോളജി),ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളുകളിലെHSA, ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ(സയൻസ്ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്), വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 


 

EC4

 • ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകളിലെയുംപോളിടെക്ക്നിക് കോളേജുകളിലെയും വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ/ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ GrII / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / D'man GrII(മെക്കാനിക്കലുംഇലക്ട്രിക്കലും ഒഴികെ) - എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

EC5

 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യുണിക്കേഷൻഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷന്സിവിൽഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നി ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ലെക്ച്ചർമാരുടെയുംഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

EC6

 • പോളിടെക്നിക് കോളേജ്കളിലെ HODമാരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

ED1

 • വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെയും ക്ലാര്‍ക്ക് മുതല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് വരെയുള്ള തസ്തികയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം,സ്ഥലം മാറ്റം,സ്ഥാനക്കയറ്റം,അച്ചടക്കനടപടി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

ED2

 • വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെയും ടൈപ്പിസ്റ്റ്,സിഎ,പിറ്റി ആന്‍റ് എഫ്റ്റി സീപ്പര്‍,എന്‍റ്റിഎ വാട്ടര്‍ വുമണ്‍,ക്ലാര്‍ക്,ടൈപ്പിസ്ട്ഗാർഡനർമേട്രൺ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം,സ്ഥലം മാറ്റം,സ്ഥാനക്കയറ്റം,അച്ചടക്കനടപടി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

ED3

 • വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്,വാച്ച്മാന്‍,കുക്ക്ഡ്രൈവർ,സെർജെന്റ് എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം,സ്ഥലം മാറ്റം,സ്ഥാനക്കയറ്റം,അച്ചടക്കനടപടി,എന്നിവഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

ED4

 • വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ക്ലാര്‍ക്ക് മുതല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് വരെയുള്ള തസ്തികകളുടെ പ്രബേഷന്‍,ഹയര്‍ഗ്രേഡ്,ഡെപ്പൂട്ടേഷന്‍ ലീവ്,എന്‍ഒസി,അനോമലീസ്

എന്നീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ


 

 

Appointment Related Processes

 • നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി പിഎസ്സിയിൽ വേക്കന്‍സി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ

 • ഡയറക്ട് നിയമനം ലിസ്റ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍കെ.പി.എസ്.സിയിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വയിസ്

 • നേരിട്ട് നിയമനം റെഗുലറൈസ് ചെയ്യൽ

 • കേഡ൪ ചെയിഞ്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്

 • അന്തർ ജില്ലാ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം

 • അന്തർ-ഡിപാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം

 • ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നിയമനം

 • Compassionate അപ്പോയിന്റ്മെൻറ് അപേക്ഷയുടെ പ്രോസസിങ്

 • കെ.പി.എസ്.സിമുഖേന ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

 • സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമനം

 • പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ

 • എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി താൽക്കാലിക നിയമനം റാറ്റിഫൈ ചെയ്യൽ


 

Transfer Related Process

 • എൻജിഒകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുടെയും ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസിങ്

 • രണ്ടാം ലെവല് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരുടെ ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസിങ്

 • എൻജിഒകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസുകളുടെയും വ്യക്തിഗത അഭ്യർത്ഥന അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസിങ്

 • രണ്ടാം ഘട്ട ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ തൊട്ടുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത അഭ്യർത്ഥന അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു

 • അച്ചടക്കം മറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ സ്ഥലമാറ്റം ചെയ്യൽ


 

Promotion Related Process

 • ഓപ്പൺ സെലക്ഷൻ റാങ്ക് പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ പ്രൊസസ്സിംഗ്

 • സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ പ്രൊസസ്സിംഗ് DPC Higher

 • സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ പ്രൊസസ്സിംഗ് ഡിപിസി ലോവർ

 • പ്രൊമോഷൻ ഒഴിവാക്കൽ-(Relinquishment)

 • ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുമുതൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലേറേഷൻ പ്രോസസിങ്

 • ഒന്നാം ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിന്റെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ

Leave Related Processes

 • എൻ.ജിഎ യ്ക്ക് എല്‍‌ഡബ്ല്യു‌എ (അനുബന്ധം XII , XII സിഅനുവദിക്കൽ വിപുലീകരണം

 • ഒന്നാം ലെഡ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്ക് എൽഎൽഎ (അനുബന്ധം XII , XII സിഅനുവദിക്കൽ

 • എല്‍‌ഡബ്ല്യു‌എ അനുവദിക്കൽ രണ്ടാം ലെവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ കെ‌എസ്‌ആ൪-ലെ (അനുബന്ധം XII ,XII ബി& XIIസി),ഒന്നാം ലെവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ (അനുബന്ധം XII B മാത്രംഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരുടെ120 ദിവസത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ എടുത്തുകളയുന്നതാണ്

 • എൻ ജി ഒകളുടെ അനുബന്ധം XII B അനുസരിച്ച് 120 ദിവസത്തേക്കും LWA യേയും അവധി നിർണ്ണയിക്കുന്നു

 • സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിക്കുള്ള കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിക്കൽ

 • പകുതി ശമ്പള അവധി കമ്മ്യൂട്ട് അവധി ഏൺഡ് അവധി എൽ.ഡബ്ല്യു.ഇ അവധി നോട്ട് ഡ്യൂ അനുവദിക്കൽ

 • സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിയുടെ ലീവ് സറണ്ടർ അനുവദിക്കൽ

 • സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏൺഡ് ലീവ് ടെർമിനൽ അനുവദിക്കൽ

 • സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് LTC അനുവദിക്കുക

 • സ്ഥാപന മേധാവിക്കും മറ്റ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്കും മുഴുവൻ അധിക ചാർജ് (ഫുള്‍അഡീഷണല്‍ ചാര്‍ജ്)

 • സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിക്കുള്ള ചാർജ് അലവൻസ് പ്രോസസിങ്

 • അൺ-അവൈല്‍ഡ് അവധി റദ്ദാക്കൽ

Deputation Related Processes

 • ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രോസസിങ്

 • റീജോയിനിങ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ്

 • ഡെപ്യൂട്ടേഷന് / LWA ന് ശേഷം വീണ്ടും ചേരാനുള്ള അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യൽ

 • ഇൻക്രിമെന്റ് ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് റേറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • ടൈം ബൌണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കൽ

 • അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർമാർക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിക്കൽ

 • റേഷിയോ പ്രമോഷൻ അനുവദിക്കൽ.


 

Retirement, Resignation, VRS, Interdepartmental Transfer Related Process

 

 • റിസീവിങ് അധോരിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കൽ

 • NGO കളുടെയും ഒന്നാം തലത്തിലുള്ള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരുടെയും രാജി വയ്ക്കൽ പ്രോസസിങ്

 • സ്വമേധയാ ഉള്ള റിട്ടയേർമെന്റ് സ്കീമിൻറെ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്യൽ

 • ഡയറക്ടറേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഇന്റർ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റൽ ട്രാൻസ്ഫർ

 • സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം എൻ..സി മുതലായവ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ

 • പാസ്പോർട്ടിന് - NGO, ഫസ്റ്റ് ലവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്കും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്കും NOC നൽകൽ.

 • സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് കോൺഫറൻസ അറ്റെന്‍ഡ് ചെയ്യാൻ എൻഒസി(NOC) വിതരണം

 • കെ.പി.എസ്.സി(KPSC)., യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് എൻഒസി വിതരണം

 • പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റഡീസിനായി എൻ ഒ സി വിതരണം

 • മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ക്കു എൻ ഒ സി വിതരണം

 • ഗവൺമെന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന് ഗവേഷണത്തിനു NOC

 • ഗസറ്റഡ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഓഫീസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുക

 • സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്എൻജിഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണം

Miscellaneous Processes

 • ശാരീരികവെല്ലുവിളികൾനേരിടുന്നജീവനക്കാർക്ക്യാത്രാ അലവന്‍സ്/ഭിന്നശേഷിയുള്ളകുട്ടികളുടെരക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്വിദ്യാഭ്യാസഅലവൻസ്അനുവദിക്കൽ

 • പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗ്ഗതൊഴിലാളികളുടെറിവ്യൂറിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ

 • സബോ൪ഡിനേറ്റ് ഓഫീസുകളിൽട്രഷറിഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കാഷ്യ൪ക്കും‌ ഒഎക്കും ഉള്ള

 • പ്രത്യേക അലവന്‍സ്

 • അധ്യാപകരുടെ കരിയ൪ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ്കീം – CAS

Disciplinary Action

 • അച്ചടക്കനടപടി ഡയറക്ടറേറ്റ്സബോർഡിനേറ്റ്സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിവയിലെസ്റ്റാഫിന്റെ

Internal Establishment Matters

 • എംപ്ലോയ്മെൻറ്എക്സ്ചേഞ്ച്വഴിഡയറക്ടറേറ്റിന്റെപാർട്ട്ടൈംജീവനക്കാരുടെനിയമനം

 • ഡയറക്ടറേറ്റിൽകരാർജീവനക്കാരുടെനിയമനം

 • ഡയറക്ടറേറ്റിൽഎൻജിഒഉദ്യോഗസ്ഥരുടെശമ്പള ഫിക്സേഷൻ

 • ഡയറക്ടറേറ്റിൽഎൻജിഒഉദ്യോഗസ്ഥരുടെകാഷ്വൽഅവധി,പകുതിശമ്പളഅവധികമ്മ്യൂട്ടഡ് അവധിഅനുവദിക്കൽ

 • ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഗസറ്റഡ്ഓഫീസര്‍മാരുടെഎൻഡഡ്ലീവ്സറണ്ടർ

 • ഡയറക്ടറേറ്റിലെനോൺഗസറ്റഡ്സ്റ്റാഫ്ഫിന്‍റെഎൻഡഡ്ലീവ്സറണ്ടർ

 • ടെർമിനൽലീവ്സറണ്ടർ

 • ടെർമിനൽലീവ്സറണ്ടർഓഫ്ഗസറ്റഡ്സ്റ്റാഫ്ഡയറക്ടറേറ്റ്

 • ഡ്യൂട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഇഷ്യു

 • അറ്റൻഡൻസ്മാനേജ്മെന്റ്

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി
ഡോ.ബൈജുഭായ് ടിപിഡയറക്ടര്‍ (ഇൻ ചാർജ്)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.