ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

 

 • ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിനുള്ള അനുമതി/ അംഗീകാരം
 • പോളിടെക്നിക്കുകൾക്കായി സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി/ ഡി.ടി.ഇ.യുടെ നോമിനിയുടെ അംഗീകാരം
 • എൻജിനീയറിങ്കോളേജുകളിൽ ഡി.ടി.ഇ.യുടെ നോമിനിയുടെ അംഗീകാരം
 • പുതിയ നിയമനം
 • പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപനം
 • പ്രമോഷൻ
 • എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് സമയ ബന്ധിത ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് നൽകൽ
 • എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരെ ടെര്‍മിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അംഗീകാരം
 • പൂർണ്ണമായ അധികചാർജ്(പോളിക്കുമാത്രം) നൽകൽ
 • ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനത്തിന്‍റെ അംഗീകാരം
 • ജീവനക്കാരുടെ KSR പാർട്ട് 1-ന്റെ അനുബന്ധം XII A, XII B & XII സി കീഴിൽ 4 മാസത്തിനുമുകളിലുള്ള(ഒരുസമയത്ത്) LWA പ്രൊസസ്സിംഗ്
 • അനുവദനീയമായ LWA-യുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗംറദ്ദാക്കൽ
 • ഉന്നത യോഗ്യതയോടുകൂടിയ അദ്ധ്യാപനഫാക്കൽറ്റിക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇൻഗ്രേഡ് അനുവദിക്കൽ
 • എയ്ഡഡ്സ്ഥാപനങ്ങളിലെജീവനക്കാർക്ക്LTC അംഗീകാരം
 • എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളഫിക്സേഷൻ നൽകുക
 • CAS- ന്റെകീഴിൽപ്ളൈസ്മെന്റ്അ൦ഗീകാരം അധ്യാപക൪ക്ക്
 • എയ്ഡഡ്സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വിആർഎസ് അനുവദിക്കാനുള്ള അനുമതി, പ്രവേശനവും അവസാനിപ്പിക്കലും-എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ്
 • ബിൽ പരിശോധനയും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കലും
 • ലൈബ്രറിബുക്കുകൾ എഴുതിതള്ളുക(നഷ്ടപ്പെട്ട & ഒഴിവാക്കാനാവാത്തവ)
 • പി.ഡിഅക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകൽ
 • എൽപിസി/ എൽസിസി, എൻഎൽസിഎന്നിവയുടെകൗണ്ടറ൪സൈനിങ്
 • FBS ക്ലോഷർ
 • എയ്ഡഡ് എൻജിനീറിങ് കോളേജിനും, എയ്ഡഡ് പോളിടെക്നിക്കുകൾക്കും ഗ്രാന്‍റ് ഇന്‍ എയ്ഡ് ബില്‍ പരിശോധിച്ചു നല്‍കൽ
 • എയിഡഡ് പോളിടെക്നിക് ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കല്‍ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ്
 • സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്‍കൽ
 • എയിഡഡ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കേസുകളില്‍ സ്റ്റേറ്റുമെന്‍റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് തയ്യാറാക്കൽ

 

DP 2: TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ലാബ് സ്റ്റാഫിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്‍റ് കാര്യങ്ങൾ, 3 എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെയും മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്‍റ്

DP 3: TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, ലൈബ്രേറിയൻ എന്നിവരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്‍റ് കാര്യങ്ങൾ, എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്‌മെന്‍റ് സ്‌കീം

DP 4: TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എല്ലാ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്‍റ് കാര്യങ്ങൾ

DP 5: SN പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് കൊട്ടിയം, ത്യാഗരാജ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് അളഗപ്പനഗർ, SSM പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് തിരുർ, SN പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് കാഞ്ഞങ്ങാട്

DP 6: കാർമൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് ആലപ്പുഴ, NSS പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് പന്തളം

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി
ഡോ.ബൈജുഭായ് ടിപിഡയറക്ടര്‍ (ഇൻ ചാർജ്)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.