ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

 

 • സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ; ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു എന്നു പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, നിർമ്മാണ ഏജൻസി സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അനുബന്ധ രേഖകളും കൈമാറുകയും ഉപയോഗത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും നല്കുകയാണെങ്കിൽ; അത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുക
 • ഐ ടി ഡിവിഷന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിപാലിക്കുകയും ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വികരിക്കുക
 • സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു പുറത്തു സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ; അത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടത്തിക്കുന്ന ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ; ഈ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവൃത്തിക്കുക
 • സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു പുറമെയുള്ള ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുത്തു നിർമ്മിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അംഗീകാരത്തിനാവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 • വകുപ്പിനാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആവശ്യാനുസരണം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഐ ടി ഡിവിഷൻ സ്വമേധയോ, പുറമെയുള്ള ഏജൻസിയുടെ സഹായത്താലോ നിർമ്മിച്ചു നടപ്പാക്കാനും,ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, അറ്റകുറ്റപണികൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നടപ്പാക്കുക
 • ഐ ടി നയവും, ഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശോധനകളും ഓഡിറ്റിംങ്ങും നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുക
 • വകുപ്പിൽ ഐ ടി ഡിവിഷന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ പരിശീലനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
 • ഇ - ഗവേർണൻസ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിവരുന്ന പുനർക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ അധികാരികളെ സഹായിക്കുക
 • അധികാരികളെ ഐ ടി നയവും, ഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഈ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാനും, ഐ ടി / ഇ - ഗവേർണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക
 • വകുപ്പിന്‍റെ ആവശ്യാനുസരണം വെബ്സൈറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നവീകരിക്കുകയും,അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ഈ വകുപ്പിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയ്ക്കുന്ന/മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന സെർവറുകളുടെയും, സെർവർ സ്പേസുകളുടെയും,ക്‌ളൗഡ്‌ സ്പേസുകളുടെയും, പരിപാലിക്കുകയും, കാര്യനിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക
 • ഈ ഓഫീസിലെ ബൈയോമെട്രിക് അറ്റന്‍റൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ കാര്യനിർവഹണവും പരിപാലനവും നടത്തുക
ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി
ഡോ.ബൈജുഭായ് ടിപിഡയറക്ടര്‍ (ഇൻ ചാർജ്)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.