എൻജിനീറിങ് , ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സ്കൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകൾ

CODE COLLEGE UNIVERSITY COURSE SPECIALIZATION SEATS
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 18
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള സിവിൽ സ്ട്രക്ടച്യുറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേ18
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള മെക്കാനിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഫ്രിജറഷൻ ആൻഡ് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനീയറിം18
WYDഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , വയനാട് കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സ18
PKD ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം , പാലക്കാട് കാലിക്കട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ലിംഗയ്സ്റ്റിക്സ് 18
IDUഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇടുക്കി എം ജിഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ ആൻഡ് എംബെഡഡ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് 18
IDUഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇടുക്കി എം ജിഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നെറ്റ്‌വർക്കിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
IDUഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇടുക്കി എം ജികമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
IDUഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , വയനാട് എം ജിഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ ഇലൿട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ 18
KKEഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , കോഴിക്കോട് കാലിക്കട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സിസ്റ്റംസ് - അനലൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ 18
KKEഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , കോഴിക്കോട് കാലിക്കട് അപ്പ്ലൈഡ്‌ ഇലൿട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്18
KKEഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , കോഴിക്കോട് കാലിക്കട് കെമിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ 18
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൺട്രോൾ 18
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്18
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈൻ 18
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നെറ്റ്‌വർക്കിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
KNRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് എംബെഡഡ്ഡ് സിസ്റ്റം 18
KNRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സിവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്‌ഡഡ്‌ സ്ട്രക്ടച്യുറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
KNRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് 18
KNRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് മാനുഫാക്ച്ചറിങ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ച്ചറിങ് സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്മെൻറ് 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സ18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ ഇലൿട്രോണിക്‌സ് 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ സിസ്റ്റം 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻറ്റനാൽ കംബഷൻ എൻജിൻസ്‌ ആൻഡ് ടർബോ മെഷിനറി 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
TCRകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കാലിക്കട് സിവിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ്സ്‌ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് 18
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് സിവിൽ എൻവിറോണ്മെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലൿട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സി18
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം18
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിസിവിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്18
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ18
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിമെക്കാനിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ് 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ആർക്കിടെക്ചർ എം. ആർച് ഇൻ ഉർബൻ ഡിസൈൻ18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലാനിംഗ് ഹൊസ്സിങ്18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പ്ലൈഡ്‌ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് നാവിഗേഷണൽ കൺട്രോൾ18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്പവർ സിസ്റ്റം 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ തെർമൽ സയൻസ് 18

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.