എൻജിനീറിങ് , ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദ കോഴ്സ്കൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ

CODE COLLEGE UNIVERSITY COURSE SEATS PHONE
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1200474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 1000474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1200474-2712022,27
TKMറ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കൊല്ലം കേരള ആർക്കിടെക്ചർ 800474-2712022,27
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 900491-2555255,25
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീറിംഗ് 600491-2555255,25
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 900491-2555255,25
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 900491-2555255,25
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600491-2555255,25
NSSഎൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , പാലക്കാട് കാലിക്കട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 900491-2555255,25
MACഎം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം എം ജിമെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1200485-2822363,28
MACഎം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം എം ജിഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 1200485-2822363,28
MACഎം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം എം ജിഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 1200485-2822363,28
MACഎം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം എം ജികമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600485-2822363,28
MACഎം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം എം ജിസിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1200485-2822363,28
WYDഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , വയനാട് കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 6004935-271261
WYDഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , വയനാട് കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 6004935-271261
WYDഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , വയനാട് കണ്ണൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004935-271261
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1210471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 300471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 1000471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1220471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ആർക്കിടെക്ചർ 400471-2598370,25
TVEകോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള അപ്പ്ലൈഡ്‌ ഇലട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ600471-2598370,25
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471-2300484,23
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി 600471-2300484,23
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 600471-2300484,23
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600471-2300484,23
TRVഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺ ഹിൽ , തിരുവനന്തപുരം കേരള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471-2300484,23
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 300487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1000487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 1000487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 900487-2334144
TCRഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർകാലിക്കട് ആർക്കിടെക്ചർ 400487-2334144
PKD ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം , പാലക്കാട് കാലിക്കട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600466-2260350,22
PKD ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം , പാലക്കാട് കാലിക്കട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി 600466-2260350,22
PKD ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം , പാലക്കാട് കാലിക്കട് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600466-2260350,22
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിമെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600481-2506153,25
PKD ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം , പാലക്കാട് കാലിക്കട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600481-2506153,26
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലട്രോണിക്‌സ് 600481-2506153,25
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600481-2506153,25
KTEരാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , കോട്ടയം എം ജിസിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600481-2506153,25

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.