പോളിടെക്നിക്ക്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Polytechnic Colleges MAL

No Code Institution Branch Total_Seats Phone
1T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്600471 - 2360391
2T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2360391
3T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2360391
4T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2360391
5T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം ടെസ്റ്റിൽ ടെക്നോളജി 600471 - 2360391
6T1സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് , തിരുവനന്തപുരം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2360391
7T2വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൈമനം , തിരുവനന്തപുരം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2491682
8T2വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൈമനം , തിരുവനന്തപുരം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2491682
9T2വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൈമനം , തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2491682
10T2വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൈമനം , തിരുവനന്തപുരം കൊമേർഷ്യൽ പ്രാക്റ്റീസ് 600471 - 2491682
11T3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെയ്യാറ്റിൻകര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500471 - 2222935
12T3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെയ്യാറ്റിൻകര ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500471 - 2222935
13T3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെയ്യാറ്റിൻകര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600471 - 2222935
14T3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെയ്യാറ്റിൻകര കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600471 - 2222935
15T3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെയ്യാറ്റിൻകര കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെൻറ് 500471 - 2222935
16T4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെടുമങ്ങാട് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500472 - 2802686
17T4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെടുമങ്ങാട് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500472 - 2802686
18T4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , നെടുമങ്ങാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 500472 - 2802686
19T5ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600470- 2622643
20T5ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600470- 2622643
21T5ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600470- 2622643
22T5ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600470- 2622643
23Q1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പുനലൂർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600475 - 2228683,27830
24Q1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പുനലൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600475 - 2228683,27830
25Q1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600475 - 2228683,27830
26Q2ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൊട്ടിയം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്600474 - 2530043
27Q2ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൊട്ടിയം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474 - 2530043
28Q2ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൊട്ടിയം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474 - 2530043
29Q2ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , കൊട്ടിയം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474 - 2530043
30Q3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , എഴുകോൺ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474 - 2484068
31Q3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , എഴുകോൺ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 600474 - 2484068
32Q3ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , എഴുകോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600474 - 2484068
33P1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെണ്ണിക്കുളം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്600469 - 2650228
34P1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെണ്ണിക്കുളം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600469 - 2650228
35P1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെണ്ണിക്കുളം ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600469 - 2650228
36P1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെണ്ണിക്കുളം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600469 - 2650228
37P2ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , അടൂർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004734 - 231776
38P2ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , അടൂർ ആർക്കിടെക്ചർ 6004734 - 231776
39P2ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , അടൂർ പോളിമർ ടെക്നോളജി 6004734 - 231776
40P3എൻ .എസ് .എസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പന്തളം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്6004734 - 259634
41P3എൻ .എസ് .എസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പന്തളം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004734 - 259634
42P3എൻ .എസ് .എസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പന്തളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004734 - 259634
43P3എൻ .എസ് .എസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പന്തളം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 6004734 - 259634
44P3എൻ .എസ് .എസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , പന്തളം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004734 - 259634
45P4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെച്ചൂച്ചിറ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004735 - 266091
46P4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെച്ചൂച്ചിറ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004735 - 266091
47P4ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , വെച്ചൂച്ചിറ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 6004735 - 266091
48A1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ചേർത്തല കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600478 - 2813427
49A1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ചേർത്തല ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600479 - 2813427
50A1ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ചേർത്തല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 600480 - 2813427

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.