ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഗാർമെന്‍റ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Institute of Fashion Designing Centers MAL

Government Institute of Fashion Designing(GIFD) Centers conduct the course  on ''Fashion Designing and Garment Technology''. Following is the list of  GIFD centers under DTE Kerala.

code Centre Seats Office
10ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ചെങ്ങന്നൂർ20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ഹരിപ്പാട് , ആലപ്പുഴ -690 514 ഫോൺ .നമ്പർ :2415181
9ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ എഴുകോണ്‍ 20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട്‌ കൊല്ലം -691505 ഫോൺ .നമ്പർ :2580126
8ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ തേവള്ളി20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട്‌ കൊല്ലം -691505 ഫോൺ .നമ്പർ :2580126
7ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കാഞ്ഞിരകുളം 20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
6ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ബാലരാമപുരം20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
5ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വെഞ്ഞാറമൂട്20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
4ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ആറ്റിങ്ങല്‍20ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ ഫോൺ .നമ്പർ :2622643
3ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ പാറശാല 20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
2ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കണ്ടാലേ20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
1ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ നെടുമങ്ങാട്20ഗവ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മണ്ണന്തല നാലാഞ്ചിറ . പി . ഒ തിരുവനന്തപുരം -695015 ഫോൺ .നമ്പർ :2540494
11ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ഹരിപ്പാട്20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ഹരിപ്പാട് , ആലപ്പുഴ -690 514 ഫോൺ .നമ്പർ :2415181
12ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ പാമ്പാടി20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ പാമ്പാടി വെള്ളൂർ . പി . ഒ കോട്ടയം -686 501 ഫോൺ .നമ്പർ :2507556
13ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ പാല20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ പല , പുലിയന്നൂർ . പി . ഒ കോട്ടയം -686 573 ഫോൺ .നമ്പർ :2205285
14ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ തൊടുപുഴ20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് മുറ്റോം, ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ:255083
15ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വെള്ളാരംകുന്ന്20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കുമളി ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ :223903
16ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കുമളി ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ :223903
17ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ രാജാക്കാട്20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ അടിമാലി . പി . ഒ ഇടുക്കി -685 561 ഫോൺ .നമ്പർ :222931
18ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ദേവികുളം20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ അടിമാലി . പി . ഒ ഇടുക്കി -685 561 ഫോൺ .നമ്പർ :222931
19ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ തമ്മനം20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ഫോൺ .നമ്പർ :2555356
20ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ഞാറക്കൽ20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ഫോൺ .നമ്പർ :2555356
21ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കളമശ്ശേരി20ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം, ഫോൺ നമ്പർ : 2555356
22ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ പാരിയാരം20ഗവ. കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അഷ്ടമിച്ചിറ പി.ഓ., മാള, തൃശ്ശൂര്‍ - 680731, ഫോൺ നമ്പർ : 2892619
23ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കുന്നംകുളം20ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കുന്നംകുളം, ഫോൺ നമ്പർ : 226581
24ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വടക്കാഞ്ചേരി20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ തൃശ്ശൂര്‍, ചെമ്പ്കാവ്, പിന്‍ - 680020 ഫോൺ നമ്പർ : 2333460
25ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - 680664, ഫോൺ നമ്പർ : 2802974
26ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ തൃശ്ശൂര്‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ തൃശ്ശൂര്‍, ചെമ്പ്കാവ്, പിന്‍ - 680020, ഫോൺ നമ്പർ : 2333460
27ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ പാലക്കാട്20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്‍, മരുതറോഡ് പി.ഓ., പിന്‍ - 678007, ഫോൺ നമ്പർ : 2572038
28ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ മണ്ണാര്‍ക്കാട്20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍, ഗവ. പ്രസ്സ് പി.ഓ., കുളപ്പള്ളി, പാലക്കാട് - 679122, ഫോൺ നമ്പർ : 2222197
29ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ അഗളി20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്‍, മരുതറോഡ് പി.ഓ., പിന്‍ - 678007, ഫോൺ നമ്പർ : 2572038
30ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ ചാത്തന്നൂര്‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍, ഗവ. പ്രസ്സ് പി.ഓ., കുളപ്പള്ളി, പാലക്കാട് - 679122, ഫോൺ നമ്പർ : 2222197
31ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കൊണ്ടോട്ടി20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ മഞ്ചേരി‍, കരുവാമ്പ്രം വെസ്റ്റ് പി.ഓ., മലപ്പുറം‍ - 676123, ഫോൺ നമ്പർ : 2766185
32ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ മങ്കട20പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പെരിന്തല്‍മണ്ണ, ഫോൺ നമ്പർ : 227253
33ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കുറ്റിപ്പുറം20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കുറ്റിപ്പുറം‍, കുറ്റിപ്പുറം പി.ഓ., മലപ്പുറം‍ - 679571 ഫോൺ നമ്പർ : 2608692
34ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വേങ്ങര20ഗവ.പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരൂരങ്ങാടി, ഫോൺ നമ്പർ : 2401136
35ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വടകര20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ വടകര‍, നട്ട് സ്ട്രീറ്റ്, വടകര, കോഴിക്കോ‍ട് - 673104, ഫോൺ നമ്പർ : 2523140
36ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കോഴിക്കോട്20ഗവ. വിമണ്‍സ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കോഴിക്കോട്, ഫോൺ നമ്പർ : 2370714
37ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ കണ്ണൂര്‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കണ്ണൂര്‍, തോട്ടട പി.ഓ., പിന്‍ : 670007, ഫോൺ നമ്പർ : 2835260
38ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ നരുവാമ്പ്രം‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ നരുവാമ്പ്രം‍, നരുവാമ്പ്രം പി.ഓ., പഴയങ്ങാടി, പിന്‍ : 670303, ഫോൺ നമ്പർ : 2871789
39ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ വൈത്തിരി, ചൂണ്ടല്‍20ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് മീനങ്ങാടി, ഫോൺ നമ്പർ : 247420
40ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ മാനന്തവാടി‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ മാനന്തവാടി‍, നെല്ലൂര്‍നാട് പി.ഓ., വയനാട് -670645, ഫോൺ നമ്പർ : 241322
41ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി‍, വയനാട് - 673592, ഫോൺ നമ്പർ : 220147
42ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്‍റർ മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍20ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍‍, മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പി.ഓ., പിന്‍ : 671124, ഫോൺ നമ്പർ : 232969

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.