ഐ റ്റി പർച്ചേസ് പ്രൊപോസൽ വിലയിരുത്തലിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Technical Committee:Evaluation of IT Proposals in Higer Education

Technical Committee for Evaluation & Vetting IT Proposals in Higher Education Department

(vide G.O.(Rt) No. 355/2021/HEDN dated 14/03/2023)

Duties & Responsibilities: Evaluation and vetting the IT proposals in Higher Education Department vide Government Order G.O.(Rt) No.18/2017/ITD dated 23.07.2017

Members:

 1. Dr. Rajasree M S, Senior Joint Director, Directorate of Technical Education – Chairperson

 2. Representative of Director of Collegiate Education – Member

 3. Representative of KSITM/SeMT  – Member

 4. Dr. Balu John, Professor, College of Engineering– Member

 5. Sri. Manoj, HOD Computer Science, Central Polytechnic College, Thiruvananthapuram – Member


Meetings conducted:

 

Sl  No   Date of Technical Commitee  View MOM
1 17-08-2019  
2 06-09-2019
3 04-10-2019
4 15-10-2019
5 12-11-2019
6 21-12-2019
7 06-02-2020
8 10-03-2020
9 30-07-2020
10 02-08-2020
11 06-10-2020
12 15-10-2020
13 26-10-2020
14 28-10-2020
15 31-12-2020
16 07-01-2021
17 11-02-2021
18 19-03-2021
19 21-04-2021
20 30-06-2021
21 03-09-2021
22 29-09-2021
23 16-11-2021
24 30-11-2021
25 04-01-2022

26 07-01-2022
27 04-03-2022

28

22-03-2022
29 26-03-2022
30 28-04-2022
31 09-05-2022
32 26-05-2022
33 27-05-2022
34 30-06-2022
35 12-07-2022
36 29-07-2022
37 03-10-2022
38 01-11-2022
39 15-12-2022 10AM
40 15-12-2022 11AM
41 22-03-2023
42 25-04-2023

43 03-05-2023

44 19-05-2023

45 25-05-2023

 

Next Meeting:

Date  Venue
   

 

 

Related Government Orders & Circulars:

 1. G.O.(Rt)No.355/2023/HEDN Dated 14-03-2023 -  Higher Education - Technical Committee Re-constituted Order
 2. G.O (Ms) No.21/2021/ITD, dated:26.07.2021 - Higher Education - Ceiling of the Project Cost enhanced - Order
 3. G.O.(Rt) No. 1451/2019/HEDN dated 16/08/2019 : Higher Education - Technical Committee Revised Order
 4. G.O.(Rt) No. 684/2019/HEDN dated 30/04/2019 : Higher Education - Technical Committee constituted - Order
 5. G.O.(Ms) No. 18/2017/ITD dated 23/07/2017: Guidelines for IT purchase - Order
 6. Letter No. J1/41/2019/HEDN dated 03/09/2019 - Technical Committee (IT Purchase) Meeting intimation"  in related Orders

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.