സെക്ഷനുകളും ഇടപാടുകളും

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് 

ഫിനാൻസ് 

പർച്ചെയ്സ് 

അക്കൗണ്ട്സ്  

അക്കാദമിക്സ് 

പ്ളാനിങ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ ഓഡിറ്റ്

 ഇൻവെർഡ്സ്  & ഡസ്പാച്ച്  

ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് 

 ആർ ടി ഐ    

എം സി എം  സ്കോളർഷിപ് 

പി പി എഫ്  

 പെൻഷൻ 

ഐ ടി  ഡിവിഷൻ