ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

DIRECTORS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
പേര് സ്ഥാനം ഫോൺ മൊബൈൽ
01 Dr K.P. Indiradevi Director of Technical Education 0471-2561200
02 Dr Ciza Thomas Senior Joint Director (ECS) 0471-2451747, 0471-2561302
03 Sri. Sasikumar K.N. Senior Joint Director (PS) 0471-2450528, 0471-2561211 9447820420
04 Vacant Joint Director (IIIC) 0471-2561303
05 Dr. Indulal S Deputy Director (P & T) 0471-2561301
06 Vacant Deputy Director (General) 0471-2561319
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.