ഡയറക്റ്റ് അക്സസ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്പറുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Contact Numbers

                                                                                                                                                   

Direct access to Extension Numbers: 0471 – 2561 XXX

 

Sl.No.

Section/Officer

Extension Numbers

1

Reception

200

2

Senior Joint Director (PS)

211

3

Sr. Administrative Officer (AO)

201

4

Administrative Assistant

202

5

Accounts Officer (General)

203

6

Establishment(EA)

206

7

Establishment(ED)

207

8

Establishment(EC)

208

9

Establishment(EB)

209

10

Accounts

210

11

Drivers Cabin

 

12

Co - operative Society

205

13

Director

222

14

CA to Director

307

15

Senior Joint Director (ECS)

302

16

Senior Joint Director (III C)

303

17

Deputy Director (P&T)

301

18

Deputy Director (General)

319

19

Accounts Officer (DP)

310

20

Technical Officer

308

21

Training Officer

311

22

Inspector of Industrial Schools

309

23

Purchase

315

24

Gradation (EG)

314

25

Engineering Admission (Placement)

313

26

Direct Payment (DP) A

305

27

Direct Payment (DP)

304

28

Computer Room

312

29

Conference Hall

306

30

Administrative Assistant II

213

31

Director (SPFU)

433

32

Sr. Finance Officer

401

33

FO (SPFU)

402

34

Assistant Director (Projects)

404

35

SPFU (Computer)

417

36

Audit (Polytechnic)

403

37

Audit (Engg)

415

38

Academic

408

39

Planning

409

40

Finance A

410

41

Finance B

418

42

Private Provident Fund (PPF)

412

43

Pension

414

44

Fair Copy

405

45

Inward

406

46

Despatch

407

47

Superintendent MCM Scholarship

214


 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.