ഓഫീസ് ഡയറക്ടറി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

OFFICE DIRECTORY

id NAME DESIGNATION SECTION SEAT PHONE MOBILE
1Dr. K P IndiradeviDirectorDirector’s OfficeDirector0471-25612229496380212
2Ajayakumar MConfidential AssistaDirector’s Office0471-25613079,44,74,95,261
3Sajith Kumar P DOffice AttendantDirector’s Office0471-25613078281463451
4Biju G R nathOffice AttendantDirector’s Office0471-25613079495727758
5Anoop V KConfidential AssistaDirector’s Office0471-25613079895803970
6Dr BEENA V ISJD (ECS)SJD OFFICE
7CASJD OFFICE
8MAHENDRANOASJD OFFICE
9K N SasikumarSJD(ps)SJD(PS) Office0471-25612119447820420
10Sarojam DC ASJD(PS) Office0471-25612118547088608
11santhosh PO ASJD(PS) Office0471-25612119633186618
12Joy SSr.Adm. OfficerSAO0471-25612019400006506 9446615949
13AO
14RajiSr.SuperintentdentESTABLISHMENT AEA Spdt0471-25612069446315851
15Rajeev ASr.ClerkESTABLISHMENT AEA10471-25612069496101771
16Arun vClerkESTABLISHMENT AEA20471-25612069995407390
17Mini R SSr. ClerkESTABLISHMENT AEA30471-25612069567940234
18Hari V sClerkESTABLISHMENT AEA40471-25612069947570299
19Sula KSr.ClerkESTABLISHMENT AEA50471-25612067511138088
20Bindu A KhanClerkESTABLISHMENT ACAS0471-25612069656221743
21Beena ChellappanAdm.AsstESTABLISHMENT AAA10471-25612029446097788
22Santhosh SSr.ClerkPURCHASE(A)D10471-25613159645093511
23Sujitha BabyClerkPURCHASE(A)D30471-25613159744069829
24Aneesh ASr.ClerkPURCHASE(A)D40471-25613159544710815
25Varghese SamuelJr.SupdtPURCHASE(A)0471-25613159446018313
26Anilkumar J SOffice AttendantPURCHASE(A)0471-25613159497487452
27D.Raveendran NairSr.SuperintentdentPURCHASE(B)0471-25613129496204162
28S.LintaClerkPURCHASE(B)D20471-25613128086239500
29Suhra Beevi SSr.ClerkPURCHASE(B)D50471-25613129995802891
30Seema SClerkPURCHASE(B)d60471-25613129947953160
31Sreelatha DSr.SuperintentdentESTABLISHMENT CEC Supdt0471-25612089446187575
32Lekshmi M SSr.ClerkESTABLISHMENT CEC10471-25612089895264540
33Devi GSr.ClerkESTABLISHMENT CEC20471-25612089895336919
34Anjana M KSr.ClerkESTABLISHMENT CEC30471-25612089446409543
35Visakh V MSr.ClerkESTABLISHMENT CEC40471-25612087012373228
36Sharmila L BSr.ClerkESTABLISHMENT CEC50471-25612089446502303
37Nisha BalachandranSr.ClerkESTABLISHMENT CAICTE_EC0471-25612088281422935
38Rupa K AJr.SupdtESTABLISHMENT B 0471-25612099497748384
39Shemi A RClerk(HG)ESTABLISHMENT BEB1 0471-25612099495489828
40Rajmohan GSr.ClerkESTABLISHMENT BEB2 0471-25612098281936150
41Uma RSr.ClerkESTABLISHMENT BEB3 0471-25612099495626024
42 Bivin B VSr.ClerkESTABLISHMENT BEB4 0471-25612099074577538
43Aswathy SClerkESTABLISHMENT BEB5 0471-25612097356289806
44Sreejith SOffice AttendantESTABLISHMENT B 0471-2561209949785291
45K N SasikumarSJD(ps)SJD(PS) Office0471-25612119447820420
46Sarojam DC ASJD(PS) Office0471-25612118547088608
47santhosh PO ASJD(PS) Office0471-25612119633186618
48Aji SJr.SupdtMCM0471-25612149497692786
49Vincent AClerkMCMS10471-25612149446848230
50Shaiju MClerkMCMS20471-25612149497435750
51Abdul Lathif AJr.SupdtAUDITAudit (Ec)0471-25614159447496253
52Suresh Babu KSenior ClerkAUDITAU19446403436
53Uniaz BasheerSenior ClerkAUDITAU20471-25614039446052371
54Vidhu Kumar SSenior ClerkAUDITAuc 1,2,30471-25614039400150622
55Gopakumar BJr.SupdtAUDITAU 1 Supdt0471-25614039895774453
56Sindhu SStatistical AssistanPLANINGL67034232816
57Shiji P LClerkPLANINGL38943811518
58Anis ASenior ClerkPLANINGL49633297437
59Sindhu SClerkPLANINGL59526430936
60Joly SU D TypistPLANING8747473711
61PreethaSenior ClerkPLANINGL19947041978
62Praveen Kumar R SSenior ClerkPLANINGL29895339777
63Anilkumar CSenior SuperintendenPLANING9744700447
64Balachandran Nair MFair Copy SuperintenINWARD0471-25614069447696669
65Angel AdolfesClerkINWARD0471-25614068075181045
66Anilkumar COffice AttendantINWARD0471-25614069961749745
67A C VelayudhanDeputy Director(GeneACADEMIC9895288865
68MuraleedharanJr.SupdtACADEMIC9497633208
69Kalpana K SSenior ClerkACADEMIC9496389054
70Roy A ASenior ClerkACADEMIC8907536474
71Sini S SSenior ClerkACADEMIC9544743772
72Suja Devi K ISenior ClerkACADEMIC9496277427
73Sajikumar V VOffice Attendant(HG)ACADEMIC9497692692
74Thara SClerkFIN(B)9645537823
75Saranya S NairClerkFIN(B)9744886364
76K Kitharu MohammadSr.SuperintentdentFIN(B)9496152303
77Madhu KSuperintendentPENSION9656097353
78V. SureshkumarSenior ClerkPENSIONP19495718259
79Rejikumari T SSenior ClerkPENSIONP29497622794
80Suresh DSenior ClerkPENSIONP39497362328
81Meena RadhakrishnanClerkACBACB10471-25613139497017762
82Manju SSenior ClerkACBACB20471-25613138547715071
83Renju D IClerkACBT20471-25613139645107555
84Sunilkumar CJr.SupdtACB0471-25613138086756367
85Ramla Beegeem ASr.SuperintentdentPAYMENTDP(A)0471-25613058593962347
86Nasarin NClerk(HG)PAYMENTDP40471-2561305949593848
87Chinchu Vijayan ClerkPAYMENTDP20471-25613059846285632
88Gopikrishnan RSr.ClerkPAYMENTDP30471-25613059497002792
89Nagesh RO APAYMENT0471-25613059447137917
90Babu John BJr.SupdtDP (POLY)0471-25613049447451166
91Shine V SSr.ClerkDP (POLY)RTI 0471-25613047293476645
92Justin TSr.Grade TypistDP (POLY)Fair Copy0471-25613049446749861
93Biji RClerkDP (POLY)WP60471-25613049645936723
94Sreebindhu SankerSr.ClerkDP (POLY)DP50471-25613049447794331
95R GopakumarSenior Finance OfficFINANCE0471-25614019496409787
96Sobha LConfidential AssistaFINANCE0471-25614019961076066
97Gouri C HFair Copy SuperintenDESPATCH8547561172
98Sandhya PSr.Grade TypistDESPATCH8078052065
99Prakash PO ADESPATCH8113008341
100Sajeeb P SO ADESPATCH8086875006
101Ashok Kumar RO ADESPATCH8547534566
102A Rejila BeeviSr.ClerkDESPATCH9447254039
103ChandrakumariBinder Gr.1Record SectionRecord Sec9496259327
104JayakumaranRonio OperatorRecord SectionRecord Sec9745428413
105Harilal C VNTA9446014755
106Sharmieli TGardener9388097840
107Zeena Elizabeth JJr.SupdtPPF0471-25614128089797624
108Prathapchandran PSr. ClerkPPFPPF40471-25614129447340320
109Jyothy RSr.ClerkPPFPPF30471-25614129745293674
110Joly SSr.ClerkPPFPPF10471-25614128547473711

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.